Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 5 - ThS. Ngô Hoàng Điệp (2018)

nội dung Kế toán tài chính 1: Chương 5 dưới đây để nắm bắt nội dung chi tiết về yêu cầu cơ bản của chuẩn mực kế toán liên quan đến nợ phải trả; vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý các giao dịch liên quan đến nợ phải trả; nhận diện chứng từ kế toán sử dụng khi kế toán nợ phải trả. Để tìm hiểu những kiến thức về kế toán nợ phải trả, . | 21/09/2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM, KHOA KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN Chương 5 Kế toán Nợ phải trả 2018 1 Mục tiêu • Sau khi học xong chương này, người học có thể: – Giải thích được những yêu cầu cơ bản của chuẩn mực kế toán liên quan đến nợ phải trả; – Nhận diện và vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý các giao dịch liên quan đến nợ phải trả; – Nhận diện chứng từ kế toán sử dụng khi kế toán nợ phải trả; – Đọc hiểu và giải thích được các thông tin liên quan đến nợ phải trả được trình bày trên BCTC. 2 1 21/09/2018 Nội dung Các văn bản pháp quy liên quan Những khái niệm và nguyên tắc cơ bản Ứng dụng trên hệ thống tài khoản kế toán Chứng từ sử dụng Đọc hiểu và giải thích thông tin được trình bày trên Báo cáo tài chính 3 Các văn bản pháp lý liên quan • Chuẩn mực – VAS 01 - Chuẩn mực chung – VAS 18 – Dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng – VAS 21 – Trình bày BCTC • Chế độ kế toán – Thông tư 200/1014/TT-BTC 4 2 21/09/2018 Định nghĩa & Điều kiện ghi nhận Nợ phải trả: Là nghĩa vụ hiện tại của doanh nghiệp phát sinh từ các giao dịch và sự kiện đã qua mà doanh nghiệp phải thanh toán từ các nguồn lực của mình Nợ phải trả được ghi nhận trong Bảng cân đối kế toán khi có đủ điều kiện: • Chắc chắn là doanh nghiệp sẽ phải dùng một lượng tiền chi ra để trang trải cho những nghĩa vụ hiện tại mà doanh nghiệp phải thanh toán, và • Khoản nợ phải trả đó phải xác định được một cách đáng tin cậy. 5 Định nghĩa & Điều kiện ghi nhận (tiếp) Sự kiện & giao dịch đã xảy ra Nghĩa vụ hiện tại Phải thanh toán bằng nguồn lực Số tiền xác định đáng tin cậy 6 3 21/09/2018 Ví dụ 1: Phải trả người bán Nhận hàng hóa, dịch vụ Thời điểm lập báo cáo Phải trả khi đến hạn thanh toán Bị kiện nếu không thanh toán, bị phạt nếu trả trễ Số tiền xác định trên hóa đơn 7 Ví dụ 2: Phải trả người lao động Sử dụng lao động Thời điểm lập báo cáo Phải trả khi đến hạn thanh toán Bị kiện nếu không thanh toán, bị phạt nếu trả trễ Số tiền xác định theo .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    6    1    09-05-2021