Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 6 - ThS. Ngô Hoàng Điệp (2018)

Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 6 được biên soạn với mục tiêu giúp cho người học có thể nắm được các yếu tố cấu thành nên vốn chủ sở hữu và phạm vi sử dụng nguồn vốn, ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán để ghi nhận vốn chủ sở hữu; nhận diện chứng từ kế toán sử dụng khi kế toán vốn chủ sở hữu; đọc hiểu và giải thích được các thông tin liên quan đến vốn chủ sở hữu được trình bày trên báo cáo tài chính. . | TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN CHƯƠNG 6 KẾ TOÁN VỐN CHỦ SỞ HỮU Mục tiêu Sau khi học xong chương này, người học có thể: – Nắm được các yếu tố cấu thành nên vốn chủ sở hữu và phạm vi sử dụng nguồn vốn – Ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán để ghi nhận vốn chủ sở hữu; – Nhận diện chứng từ kế toán sử dụng khi kế toán vốn chủ sở hữu; – Đọc hiểu và giải thích được các thông tin liên quan đến vốn chủ sở hữu được trình bày trên BCTC. 2 1 Nội dung Một số khái niệm cơ bản Ghi nhận vốn chủ sở hữu Ứng dụng trên hệ thống tài khoản kế toán Giới thiệu chứng từ kế toán sử dụng Đọc hiểu và giải thích thông tin trên BCTC 3 Các văn bản và qui định liên quan • Chuẩn mực kế toán Việt nam số 01 – Chuẩn mực chung • Chuẩn mực kế toán Việt nam số 21 – Trình bày báo cáo tài chính • Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC. 4 2 Khái niệm vốn chủ sở hữu Theo VAS 01 – Chuẩn mực chung: “ Vốn chủ sở hữu là giá trị vốn của doanh nghiệp, được tính bằng số chênh lệch giữa giá trị tài sản của doanh nghiệp trừ nợ phải trả”. 5 Vốn đầu tư của chủ sở hữu Các bộ phận cấu thành của VCSH Các khoản điều chỉnh trực tiếp vào vốn chủ sở hữu Lợi nhuận chưa phân phối và các khoản dự trữ 6 3 Vốn đầu tư của chủ sở hữu • Vốn góp của chủ sở hữu • Thặng dư vốn cổ phần • Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu • Vốn khác • Cổ phiếu quỹ 7 Vốn góp của chủ sở hữu • Vốn của chủ doanh nghiệp, vốn cổ phần, vốn của nhà nước cấp, vốn góp của các thành viên đối với công ty TNHH. 8 4 Thặng dư vốn cổ phần • Là chênh lệch giữa mệnh giá của cổ phiếu với giá của cổ phiếu lúc phát hành (chỉ áp dụng cho công ty cổ phần). 9 Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu • DN phát hành loại trái phiếu có thể chuyển đổi thành một số lượng cổ phiếu xác định được quy định trong phương án phát .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.