Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 7 - ThS. Hoàng Huy Cường

Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 7 do Hoàng Huy Cường biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể trình bày những vấn đề cơ bản liên quan đến doanh thu, thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh; nhận diện và vận dụng tài khoản kế toán liên quan đến doanh thu, thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh; nhận biết được chứng từ kế toán liên quan đến doanh thu, thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh; đọc và giải thích được các thông tin liên quan doanh thu, thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. . | 20-Apr-15 Chương 7 Kế toán doanh thu, thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM, KHOA KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN Mục tiêu Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể: Trình bày những vấn đề cơ bản liên quan đến doanh thu, thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Nhận diện và vận dụng tài khoản kế toán liên quan đến doanh thu, thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. – Nhận biết được chứng từ kế toán liên quan đến doanh thu, thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. – Đọc và giải trích được các thông tin liên quan doanh thu, thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. 1 20-Apr-15 Nội dung Khái niệm và nguyên tắc cơ bản Ứng dụng vào hệ thống tài khoản Giới thiệu chứng từ sử dụng Đọc và giải thích thông tin trên báo cáo tài chính Khái niệm • Doanh thu và thu nhập khác • Chi phí SXKD và chi phí khác 2 20-Apr-15 Doanh thu và thu nhập khác • Các chuẩn mực chi phối • Khái niệm • Ghi nhận doanh thu • Xác định doanh thu Các chuẩn mực chi phối • Liên quan đến nhiều chuẩn mực, trong đó, chủ yếu liên quan đến các chuẩn mực sau: – VAS 01 – Chuẩn mực chung – VAS 14 – Doanh thu và thu nhập khác – VAS 21 - Trình bày báo cáo tài chính • Riêng VAS 15 – Hợp đồng xây dựng sẽ trình bày trong một nội dung khác 3 20-Apr-15 Khái niệm DOANH THU VÀ THU NHẬP KHÁC DOANH THU DOANH THU BÁN HÀNG DOANH THU CC DỊCH VỤ THU NHẬP KHÁC LÃI, TiỀN BẢN QUYỀN, CỔ TỨC, LN ĐƯỢC CHIA Lưu ý: Doanh thu được định nghĩa và xem xét riêng biệt với chi phí Doanh thu • Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán: – Phát sinh từ các hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường và các hoạt động khác của doanh nghiệp; – Góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu nhưng không bao gồm các khoản góp vốn của cổ đông hoặc của chủ sở hữu. 4 20-Apr-15 Ví dụ 1 Vận dụng định nghĩa doanh thu để xác định bản chất các giao dịch sau: – Nhận được một tài sản biếu tặng 40 trđ – Thu tiền khách hàng còn nợ của

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
97    52    1    14-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.