Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 1.1 - ThS. Hoàng Huy Cường

Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương giới thiệu tổng quan về kế toán giao dịch ngoại tệ và hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu. Chương mở đầu của bài giảng sẽ giúp người học nắm được các khái niệm cơ bản về đơn vị tiền tệ kế toán, tỷ giá hối đoái, khoản mục tiền tệ, phi tiền tệ gắn với các hoạt động có phát sinh ngoại tệ trong doanh nghiệp; phân tích các giao dịch bằng ngoại tệ, ghi nhận, đánh giá các khoản mục tiền tệ và phi tiền tệ phát sinh có liên quan,. . | Trường Đại học Mở TPHCM – Khoa Kế toán Kiểm toán CHƯƠNG 1 KẾ TOÁN GIAO DỊCH NGOẠI TỆ VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU Mục tiêu Sau khi học xong chương này sinh viên có thể: o Sau khi học xong chương này sinh viên có thể: o Giải thích các khái niệm cơ bản về đơn vị tiền tệ kế toán, tỷ giá hối đoái, khoản mục tiền tệ, phi tiền tệ gắn với các hoạt động có phát sinh ngoại tệ trong doanh nghiệp. o Phân tích các giao dịch bằng ngoại tệ, ghi nhận, đánh giá các khoản mục tiền tệ và phi tiền tệ phát sinh có liên quan. o Phân biệt và xử lý chênh lệch tỷ giá trong hoạt động kinh doanh và vào cuối kỳ của: o Phân tích và xử lý trên hệ thống tài khoản các nghiệp vụ trong họat động kinh doanh xuất nhập khẩu và xử lý các chênh lệch tỷ giá phát sinh. 1 Nội dung Các văn bản và quy định pháp lý liên quan Giao dịch bằng ngoại tệ Kế toán hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu Các văn bản và quy định liên quan VAS 10- Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá Thông tư 105/2003, Thông tư 161/2007/TT-BTC: hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán Thông tư 200/2014/TT-BTC- Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp. Thông tư 53/2017/TT-BTC- Sửa đổi bổ sung một số điều TT200. Thông tư 78/2014/TT-BTC – Luật thuế TNDN Thông tư 151/2014/TT-BTC- sửa đổi, bổ sung luật thuế TNDN Thông tư 26/2015/TT-BTC 2 Giao dịch bằng ngoại tệ Các khái niệm cơ bản Ghi nhận, đánh giá, xử lý chênh lệch tỷ giá Ứng dụng trên hệ thống tài khoản Lưu ý về thuế Trình bày và giải thích thông tin trên BCTC Các khái niệm cơ bản Đơn vị tiền tệ kế toán Ngoại tệ Tỷ giá hối đoái và chênh lệch tỷ giá hối đối Khoản mục tiền tệ Khoản mục phi tiền tệ 3 Đơn vị tiền tệ và ngoại tệ Đơn vị tiền tệ: là đơn vị tiền tệ được sử dụng chủ yếu trong các giao dịch mua bán hàng, cung cấp dịch vụ, có ảnh hưởng lớn đến giá bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ, thường là đơn vị tiền tệ dùng để niêm yết giá bán, thanh toán và lập BCTC. Ngoại tệ: là đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ kế toán của một doanh .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
377    70    1    19-04-2024
5    375    5    19-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.