Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 1.2 - ThS. Hoàng Huy Cường

Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy và học tập. Nội dung bài giảng trình bày thủ tục xuất nhập khẩu ủy thác, tài khoản sử dụng và phương pháp hoạch toán. Để hiểu và nắm được những kiến thức tổng quan về kế toán xuất nhập khẩu ủy thác, . | Trường Đại học Mở TPHCM – Khoa Kế toán Kiểm toán CHƯƠNG 1 1 Phần 2 Kế toán Xuất nhập khẩu ủy thác Sinh viên tự tham khảo 2 1 Kế toán xuất nhập khẩu uỷ thác Thủ tục chứng từ Tài khoản sử dụng Phương pháp hạch toán 3 Thủ tục xuất nhập khẩu ủy thác Hợp đồng xuất nhập khẩu uỷ thác: Các điều khoản trong hợp đồng phải nêu rõ các vấn đề: Điều kiện cung cấp hàng hóa Nghĩa vụ nộp thuế Nghĩa vụ thanh toán cho các bên Chi phí liên quan: Phí bảo hiểm, giám định, kiểm nhận, đóng gói, vận chuyển Phí uỷ thác xuất nhập khẩu, 4 2 Chứng từ xuất khẩu Hợp đồng uỷ thác xuất khẩu Phiếu xuất kho Hoá đơn GTGT của bên uỷ thác giao cho bên nhận uỷ thác Hoá đơn hoa hồng uỷ thác Hoá đơn thương mại Tờ khai xuất khẩu Biên bản thanh lý hợp đồng Các chứng từ khác liên quan 5 Chứng từ nhập khẩu Hợp đồng uỷ thác nhập khẩu Hợp đồng ngoại thương Hoá đơn hoa hồng nhập khẩu uỷ thác Hoá đơn thương mại Tờ khai hải quan Các chứng từ liên quan khác 6 3 Tài khoản sử dụng TK 1561- Giá mua của hàng hóa TK 131 – Phải thu khách hàng TK 331 – Phải trả cho người bán TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ TK 632 – Giá vốn hàng bán Các tài khoản liên quan khác 7 Kế toán xuất khẩu uỷ thác BÊN GIAO Xuất hàng giao cho bên nhận nhập khẩu ủy thác Ghi nhận nghiệp vụ xuất khẩu khi hàng đã được thông quan (theo thông báo của bên nhận NKUT) Thanh lý hợp đồng và thu tiền Thanh toán tiền hoa hồng và các khoản đã được chi hộ. 8 4 Xuất hàng giao cho bên nhận NKUT TK 157 TK 15* Giả định: Bên giao là A và bên nhận là B -Mặc dù hàng đã giao cho bên nhận NKUT làm thủ tục xuất khẩu nhưng do chưa hoàn thành thủ tục xuất khẩu nên chưa được xem là đã tiêu thụ. 9 Ghi nhận khi hàng đã được thông quan TK 632 TK 157 TK 511 TK 131B TK 3333 TK 131B Thuế bên B chi hộ, trừ vào nợ phải thu bên .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.