Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 2 - ThS. Hoàng Huy Cường

Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 2 giúp người học nắm được các phần lý thuyết chung về bất động sản đầu tư. Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể giải thích bản chất của bất động sản đầu tư và phân biệt với các tài sản khác như bất động sản hàng hóa và bất động sản chủ sở hữu sử dụng; giải thích được nguyên tắc ghi nhận và đánh giá bất động sản đầu tư, xử lý nghiệp vụ kế toán bất động sản đầu tư trên hệ thống tài khoản kế toán. . | 6/25/2017 Trường Đại học Mở TPHCM – Khoa Kế toán Kiểm toán Mục tiêu Sau khi học xong chương này sinh viên có thể: • Giải thích bản chất của bất động sản đầu tư và phân biệt với các tài sản khác như bất động sản hàng hóa và bất động sản chủ sở hữu sử dụng • Giải thích được nguyên tắc ghi nhận và đánh giá bất động sản đầu tư • Xử lý nghiệp vụ kế toán bất động sản đầu tư trên hệ thống tài khoản kế toán. • Nhận biết các các chứng từ kế toán liên quan • Hiểu được cách thức trình bày thông tin trên BCTC liên quan đến BĐSĐT 2 1 6/25/2017 Nội dung • • • • • Các quy định pháp lý có liên quan Các khái niệm và nguyên tắc cơ bản Ứng dụng hệ thống tài khoản kế toán Giới thiệu các chứng từ kế toán liên quan Trình bày thông tin trên BCTC 3 Các quy định pháp lý có liên quan • VAS 01- Chuẩn mực chung • VAS 05- Bất động sản đầu tư – Thông tư 161/2007/TT-BTC: hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán • Chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC 4 2 6/25/2017 Các khái niệm và nguyên tắc cơ bản • Khái niệm và phân loại • Điều kiện ghi nhận, xác định giá trị ban đầu • Chi phí phát sinh sau khi ghi nhận ban đầu • Khấu hao • Vấn đề thay đổi mục đích sử dụng. • Bán, thanh lý bất động sản đầu tư 5 • Thu lợi từ việc cho thuê hoặc chờ tăng giá Không phải để: • Quyền sử dụng đất, nhà, hoặc một phần của nhà hoặc cả nhà và đất, cơ sở hạ tầng • do người chủ sở hữu hoặc người đi thuê tài sản theo hợp đồng thuê tài chính nắm giữ Mục đích Bất động sản đầu tư: Khái niệm và phân loại • Sử dụng trong sản xuất, cung cấp hàng hóa, dịch vụ • Sử dụng cho các mục đích quản lý; • Bán trong kỳ hoạt động kinh doanh thông thường. 6 3 6/25/2017 Khái niệm và phân loại (tiếp) Bất động sản Sử dụng cho sản xuất kinh doanh TSCĐ chủ sở hữu sử dụng Bán trong kỳ kinh doanh Hàng hóa bất động sản Cho thuê hoạt động hoặc chờ tăng giá Bất động sản đầu tư 7 Khi nào BĐS là BĐS đầu tư? Bất động sản được giữ với nhiều mục đích khác nhau Bất động sản không bán được riêng rẽ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
576    124    7    16-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.