Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 3 - ThS. Hoàng Huy Cường

Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 3 được biên soạn nhằm mục đích trang bị những kiến thức khái quát, cơ bản cho người học về bản chất việc phân loại thuê tài chính và thuê hoạt động, phân biệt được phạm vi của kế toán và thuế trong kế toán thuê tài sản; các nguyên tắc ghi nhận, đánh giá và trình bày nghiệp vụ thuê tài sản trên báo cáo tài chính. Để nắm rõ nội dung chi tiết bài giảng, . | Trường Đại học Mở TPHCM – Khoa Kế toán Kiểm toán Chương 3 KẾ TOÁN THUÊ TÀI SẢN Mục tiêu • Sau khi học xong chương này sinh viên có thể: Giải thích được cơ sở và bản chất việc phân loại thuê tài chính và thuê hoạt động. Phân tích và xử lý các giao dịch liên quan đến thuê tài sản Phân biệt được phạm vi của kế toán và thuế trong kế toán thuê tài sản. Trình bày các nguyên tắc ghi nhận, đánh giá và trình bày nghiệp vụ thuê tài sản trên báo cáo tài chính. Trình bày việc tổ chức công tác chứng từ và ghi sổ kế toán. 2 1 Nội dung Các quy định pháp lý có liên quan Tổng quan về thuê tài sản Ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán Một số lưu ý dưới góc độ thuế Trình bày thông tin trên BCTC Chứng từ, sổ kế toán 3 Các quy định pháp lý có liên quan • VAS 01- Chuẩn mực chung • VAS 06- Thuê tài sản • Thông tư 161/2007/TT-BTC: hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán • Thông tư 200/2014/TT-BTC- Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp • Thông tư 78/2014/TT-BTC – Hướng dẫn thi hành NĐ số 218/2013/NĐ-CP và hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN • Thông tư 151/2014/TT-BTC – Sửa đổi, bổ sung luật thuế TNDN • Thông tư 26/2015/TT-BTC 4 2 Tổng quan về thuê tài sản • • • • • • Định nghĩa Phân loại Một số khái niệm Các dấu hiệu của thuê tài chính Ghi nhận tài sản thuê tài chính Ghi nhận tài sản thuê hoạt động 5 Định nghĩa • Theo VAS 06, đoạn 04: Thuê tài sản là: “Là sự thỏa thuận giữa bên cho thuê và bên thuê về việc bên cho thuê chuyển quyền sử dụng tài sản cho bên thuê trong một khoảng thời gian nhất định để được nhận tiền cho thuê một lần hoặc nhiều lần”. 6 3 Thuê tài chính: * Là thuê tài sản mà bên cho thuê có sự chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản cho bên thuê. * Quyền sở hữu tài sản có thể chuyển giao vào cuối thời hạn thuê 7 Phân loại thuê tài sản Thuê hoạt động: * Là thuê tài sản không phải là thuê tài chính Bên cho thuê và bên thuê phải xác định thuê tài sản là thuê tài chính hay thuê hoạt động ngay tại thời .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    74    2    21-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.