Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 5 - ThS. Hoàng Huy Cường

Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 5 giúp người học nắm được các phần lý thuyết chung về kế toán công ty cổ phần thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Tổng quan về công ty cổ phần; các nghiệp vụ cơ bản về vốn của công ty cổ phần; lãi cơ bản trên cổ phiếu; ứng dụng hệ thống tài khoản kế toán; tổ chức lập chứng từ, ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp. . | 8/16/2015 Trường Đại học Mở TPHCM – Khoa Kế toán Kiểm toán CHƯƠNG 5 KẾ TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN Mục tiêu Trình bày các đặc điểm và cơ cấu tổ chức hoạt động của một công ty cổ phần Phân biệt các trường hợp huy động vốn trong công ty cổ phần, các trường hợp thay đổi vốn chủ sở hữu. Xử lý trên hệ thống tài khoản kế toán các nghiệp vụ liên quan đến phát hành cổ phiếu, phát hành, hủy bỏ và tái phát hành cổ phiếu quỹ và vấn đề chia cổ tức tại công ty cổ phần Xác định được lãi cơ bản trên cổ phiếu Trình bày cách thức tổ chức chứng từ, sổ chi tiết, sổ tổng hợp các nghiệp vụ kế toán vốn chủ sở hữu trong công ty cổ phần. 2 1 8/16/2015 Nội dung Tổng quan về công ty cổ phần Các nghiệp vụ cơ bản về vốn của công ty cổ phần Lãi cơ bản trên cổ phiếu Ứng dụng hệ thống tài khoản kế toán Tổ chức lập chứng từ, ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp 3 Tài liệu tham khảo Luật doanh nghiệp năm 2005 VAS 30 – Lãi trên cổ phiếu TT 200/2014/TT-BTC 4 2 8/16/2015 Tổng quan về công ty cổ phần Khái niệm Đặc điểm của công ty cổ phần Phân loại công ty cổ phần Cơ cấu tổ chức công ty cổ phần 5 Khái niệm và đặc điểm công ty cổ phần Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: o Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; o Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa; o Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp; o Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác. (trừ trường hợp quy định không cho phép) Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Có quyền phát hành chứng khoán để huy động vốn 6 3 8/16/2015 PHÂN LOẠI VỐN CHỦ SỞ HỮU trong công ty cổ phần Cổ phần phổ thông Vốn cổ phần Thặng dư vốn CP Cổ phần ưu đãi Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu 2 nguồn cơ bản của vốn chủ sở hữu Lợi nhuận chưa phân phối Quỹ công

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
98    24    1    06-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.