Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 6 - ThS. Hoàng Huy Cường

Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 6 trình bày "Kế toán dự phòng phải trả và nợ tiềm tàng". Qua nội dung có trong bài giảng, người học có thể giải thích được các khái niệm dự phòng phải trả, nợ tiềm tàng và phân biệt giữa các khái niệm này; trình bày nguyên tắc ghi nhận, đánh giá, trình bày các khoản dự phòng phải trả cũng như nợ tiềm tàng; xử lý các nghiệp vụ dự phòng phải trả trên hệ thống tài khoản kế toán hiện hành và phân biệt cách xử lý về kế toán và thuế liên quan đến dự phòng phải trả. . | Trường Đại học Mở TPHCM – Khoa Kế toán Kiểm toán Chương 6 KẾ TOÁN DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ VÀ NỢ TIỀM TÀNG MỤC TIÊU Giải thích được các khái niệm dự phòng phải trả, nợ tiềm tàng và phân biệt giữa các khái niệm này Trình bày nguyên tắc ghi nhận, đánh giá, trình bày các khoản dự phòng phải trả cũng như nợ tiềm tàng Xử lý các nghiệp vụ dự phòng phải trả trên hệ thống tài khoản kế toán hiện hành Phân biệt cách xử lý về kế toán và thuế liên quan đến dự phòng phải trả 2 1 NỘI DUNG quy định pháp lý liên quan Các khái niệm và nguyên tắc cơ bản Ứng dụng trên hệ thống tài khỏan kế toán Một số lưu ý đưới góc độ thuế liên quan dự phòng phải trả. Các 3 Các quy định pháp lý có liên quan VAS 18- Các khoản dự phòng, tài sản và Nợ tiềm tàng o Thông tư 21/2006/TT-BTC- Hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán Thông tư 228/2009/TT-BTC- Hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng Chế độ kế toán doanh nghiệp theo TT 200/2014/TTBTC 4 2 CÁC KHÁI NIỆM VÀ NGUYÊN TẮC CƠ BẢN khái niệm cơ bản Ghi nhận và đánh giá các khoản dự phòng phải trả Các 5 CÁC KHÁI NIỆM Một khoản nợ phải trả: Là nghĩa vụ nợ hiện tại của doanh nghiệp phát sinh từ các sự kiện đã qua và việc thanh toán khoản phải trả này dẫn đến sự giảm sút về lợi ích kinh tế của doanh nghiệp. 6 3 Các khái niệm (tiếp) Sự kiện có tính chất bắt buộc: Là sự kiện làm nảy sinh một nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ liên đới khiến cho doanh nghiệp không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện nghĩa vụ đó. o o Nghĩa vụ pháp lý: Là nghĩa vụ phát sinh từ một hợp đồng hay một văn bản pháp luật hiện hành. Nghĩa vụ liên đới: Là nghĩa vụ phát sinh từ các hoạt động của một doanh nghiệp khi thông qua các chính sách đã ban hành hoặc hồ sơ, tài liệu hiện tại có liên quan để chứng minh cho các đối tác khác biết rằng doanh nghiệp sẽ chấp nhận và thực hiện những nghĩa vụ cụ thể. 7 Các khái niệm (tiếp) Một khoản dự phòng: Là khoản nợ phải trả không chắc chắn về giá trị hoặc thời gian. o o Các .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    758    3    21-05-2024
28    85    2    21-05-2024
38    79    2    21-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.