Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 7 - ThS. Hoàng Huy Cường

Kế toán tài chính 2: Chương 7 để bổ sung thêm cho mình những kiến thức về kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Bài giảng trình bày các khái niệm và nguyên tắc cơ bản của lợi nhuận kế toán và thu nhập tính thuế, khái niệm chênh lệch tạm thời, các tài sản và nợ phải trả liên quan đến thuế hoãn lại và thuế hiện hành. Qua đó, người học có thể áp dụng kiến thức đã học vào xử lý trên hệ thống tài khoản kế toán các nghiệp vụ thuế thu nhập doanh nghiệp. . | Trường Đại học Mở TPHCM – Khoa Kế toán Kiểm toán Chương 7 KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP MỤC TIÊU Giải thích bản chất thuế thu nhập doanh nghiệp là một chi phí của doanh nghiệp. Trình bày các khái niệm và nguyên tắc cơ bản của lợi nhuận kế toán và thu nhập tính thuế. Giải thích và vận dụng được khái niệm chênh lệch tạm thời, các tài sản và nợ phải trả liên quan đến thuế hoãn lại và thuế hiện hành. Xử lý trên hệ thống tài khoản kế toán các nghiệp vụ thuế thu nhập doanh nghiệp. 1 NỘI DUNG Các quy định pháp lý Các khái niệm và nguyên tắc cơ bản Ứng dụng trên hệ thống tài khoản kế toán Các quy định pháp lý có liên quan VAS 17- Thuế thu nhập doanh nghiệp • Thông tư 20/2006/TT-BTC- hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12, Luật 32/2013/QH13 • Nghị định 92/2013/NĐ-CP • Nghị định 218/2014/NĐ-CP o Thông tư 141/2013/TT-BTC- hướng dẫn NĐ 92/2013/NĐ-CP o Thông tư 78/2014/TT-BTC- hướng dẫn NĐ 218/2013/NĐ-CP o Thông tư 119/2014/TT- BTC - cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế o Thông tư 151/2014/TT-BTC o Thông tư 26/2015/TT-BTC 2 CÁC KHÁI NIỆM VÀ NGUYÊN TẮC CƠ BẢN • Một số khái niệm liên quan • Chênh lệch số liệu kế toán và số liệu tính thuế TNDN • Ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành • Ghi nhận chi phí thuế TNDN hoãn lại MỘT SỐ KHÁI NIỆM Lợi nhuận kế toán: Là lợi nhuận hoặc lỗ của một kỳ, trước khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, được xác định theo quy định của chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán. Thu nhập tính thuế: Là thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp của một kỳ, được xác định theo qui định của Luật thuế TNDN hiện hành và là cơ sở để tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp (hoặc thu hồi được). 3 MỘT SỐ KHÁI NIỆM (tiếp) Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (hoặc thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp): Là tổng chi phí thuế thu nhập hiện hành và chi phí thuế thu nhập hoãn lại (hoặc thu nhập thuế thu nhập hiện hành và thu nhập thuế thu nhập hoãn lại) khi xác định lợi nhuận hoặc lỗ của một .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.