Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 3.1 - ThS. Hoàng Huy Cường

Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương do Hoàng Huy Cường biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức tổng quan về báo cáo tài chính: Mục đích, nội dung và ý nghĩa của các báo cáo tài chính, các nguyên tắc kế toán và các yếu tố trên báo cáo tài chính, yêu cầu của việc lập và trình bày báo cáo tài chính; các biểu mẫu, kỳ lập báo cáo tài chính. . | Trường Đại học Mở TPHCM – Khoa Kế toán Kiểm toán Chương 3 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Phần 1 1 MỤC TIÊU Hiểu biết tổng quan về BCTC • Mục đích, nội dung và ý nghĩa của các BCTC • Các nguyên tắc kế toán và các yếu tố trên BCTC • Yêu cầu của việc lập và trình bày BCTC . • Các biểu mẫu, kỳ lập BCTC. Nhận diện và hiểu được các vấn đề liên quan đến Bảng cân đối kế toán • Thực hành lập báo cáo • Thông tin và ý nghĩa thông tin • Các hạn chế của Bảng cân đối kế toán. 2 1 NỘI DUNG • Tổng quan về BCTC • Bảng cân đối kế toán 3 PHẦN 1 – TỔNG QUAN VỀ BCTC Mục đích của BCTC Các nguyên tắc kế toán Các yếu tố của BCTC Trình bày BCTC Các vấn đề khác • Hệ thống BCTC • Kỳ lập, thời hạn nộp 4 2 Mục đích của BCTC • BCTC cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh, các luồng tiền của DN và các thông tin bổ sung khác. • Thông tin trên BCTC đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ DN, cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế. 5 Các báo cáo tài chính Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Bản thuyết minh BCTC 6 3 Các nguyên tắc kế toán Hoạt động liên tục (Going concern) Giá gốc (Historical cost) Cơ sở dồn tích (Accrual basic) Phù hợp (Matching) Nhất quán (Consistency) Thận trọng (Conservatism) Trọng yếu (Materiality) 7 Các yếu tố cơ bản của BCTC Bảng cân đối kế toán Tài sản (Assets) Báo cáo kết quả HĐKD Doanh thu (Revenues) Chi phí (Expenses) Nợ phải trả (Liabilities) Thu nhập khác (Gains) Vốn chủ sở hữu (Equity) Chi phí khác (Losses) Lợi nhuận (Income) 8 4 Tài sản • Tài sản là nguồn lực do doanh nghiệp kiểm soát và có thể thu được lợi ích kinh tế trong tương lai. • Tài sản được ghi nhận khi: – Doanh nghiệp có khả năng chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai và – Giá trị của tài sản đó được xác định một cách đáng tin cậy 9 Nợ phải trả • Nợ phải trả là nghĩa vụ hiện tại của doanh nghiệp phát sinh từ các giao dịch và sự kiện .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.