Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 5 - ThS. Hoàng Huy Cường

Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 5 giúp người học hiểu về báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Tổng quan về báo cáo lưu chuyển tiền tệ, lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp, thông tin và ý nghĩa thông tin. . | Trường Đại học Mở TPHCM – Khoa Kế toán Kiểm toán Mục tiêu • Sau khi nghiên cứu chương này, bạn có thể: • Hiểu rõ bản chất, mục đích và nội dung của báo cáo lưu chuyển tiền tệ. • Hiểu được mối quan hệ giữa các BCTC • Thực hành lập được báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp • Nêu được ý nghĩa thông tin tên BCLCTT 2 1 Nội dung Tổng quan về BCLCTT Lập Báo cáo LCTTtheo phương pháp trực tiếp Thông tin và ý nghĩa thông tin 3 Tổng quan về BCLCTT • Khái niệm • Sự cần thiết • Mục đích • Mối quan hệ giữa các BCTC • Các luồng tiền • Nguyên tắc trình bày BCLCTT 4 2 Khái niệm • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: - Là một báo cáo tài chính tổng hợp - Phản ánh những hoạt động của doanh nghiệp qua các luồng (dòng) tiền từ các hoạt động của doanh nghiệp. - Giải thích sự thay đổi của tiền và tương đương tiền qua một kỳ tài chính 5 Khái niệm (tiếp) • Tiền bao gồm tiền tại quỹ, tiền đang chuyển và các khoản tiền gửi không kỳ hạn. • Tương đương tiền: Là các khoản đầu tư ngắn hạn (Ví dụ: kỳ phiếu ngân hàng, tín phiếu kho bạc, chứng chỉ tiền gửi ): • Có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua khoản đầu tư, • Có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định, • Không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền. • Luồng tiền: Là luồng vào và luồng ra của tiền và tương đương tiền, không bao gồm chuyển dịch nội bộ giữa các khoản tiền và tương đương tiền trong doanh nghiệp. 6 3 Sự cần thiết của BCLCTT Rủi ro kinh doanh ngày càng tăng Sự khác biệt rất lớn giữa kế toán trên cơ sở tiền và kế toán trên cơ sở dồn tích. 7 Minh họa LN và dòng tiền của . Grant Hình ảnh cho thấy cty có lợi nhuận và một số năm có sự tăng trưởng lợi nhuận, nhưng dòng tiền của Cty bắt đầu đi xuống vào năm thứ 3, đến năm thứ 7 thì Cty tuyên bố phá sản. Kinh nghiệm của là một trường hợp điển hình, minh họa tầm quan trọng của lưu chuyển tiền tệ như một tín hiệu cảnh báo sớm về các vấn đề tài chính. Xem thêm bài phân .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
31    21    1    05-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.