Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 6 - ThS. Hoàng Huy Cường

Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 6 trình bày những vấn đề chung về bản thuyết minh báo cáo tài chính: Khái niệm, mục đích, nguyên tắc lập và trình bày, cơ sở lập bản thuyết minh báo cáo tài chính. Bên cạnh đó, bài giảng còn giời thiệu đến người học nội dung và phương pháp lập bản thuyết minh báo cáo tài chính. . | Trường Đại học Mở TPHCM – Khoa Kế toán Kiểm toán Mục tiêu o Hiểu được vị trí và mục đích của Bản thuyết minh BCTC o Nắm được các nguyên tắc lập và trình bày o Hiểu được cơ sở lập Bản thuyết minh BCTC o Trình bày, tóm tắt được các nội dung cần thiết khai báo và công bố trên Bản thuyết minh BCTC 2 1 Nội dung • Những vấn đề chung : - Khái niệm - Mục đích của bản thuyết minh BCTC - Nguyên tắc lập và trình bày - Cơ sở lập • Nội dung và phương pháp lập bản thuyết minh BCTC 3 Những vấn đề chung Khái niệm Mục đích của bản thuyết minh BCTC Nguyên tắc lập và trình bày Cơ sở lập 4 2 Khái niệm • Thuyết minh BCTC là một bộ phận hợp thành hệ thống BCTC của doanh nghiệp được lập để bổ sung, giải thích thông tin về họat động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính doanh nghiệp trong kỳ báo cáo mà các BCTC khác không trình bày rõ ràng và chi tiết được. 5 Mục đích • Thuyết minh BCTC là một trong những BCTC của DN, nhằm đưa ra thông tin chi tiết và mở rộng thông tin tóm tắt trong BCTC, nhằm giúp người sử dụng hiểu rõ hơn về tình hình họat động thực tế của doanh nghiệp trong khoảng thời gian báo cáo 6 3 Nguyên tắc • Tuân thủ chuẩn mực kế toán số 21 “Trình bày báo cáo tài chính” • Các thông tin về cơ sở lập và trình bày báo cáo tài chính về các chính sách kế toán cụ thể được chọn và áp dụng đối với các giao dịch và các sự kiện quan trọng. • Trình bày các thông tin theo quy định của các chuẩn mực kế toán chưa được trình bày trong các báo cáo tài chính khác (các thông tin trọng yếu). 7 Nguyên tắc (tiếp) • Cung cấp thông tin bổ sung chưa được trình bày trong các báo cáo tài chính khác, nhưng lại cần thiết cho loại trình bày trung thực và hợp lý tình hình tài chính của doanh nghiệp • Bản thuyết minh báo cáo tài chính phải được trình bày một cách hệ thống. Mỗi khoản mục trong Bảng cân đối kế toán, Báo cáo hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cần được tham chiếu tới các thông tin liên quan trong Bản thuyết minh báo cáo tài chính. 8 4 Cơ sở lập • Căn

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
20    76    1    18-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.