Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 7 - ThS. Hoàng Huy Cường

nội dung bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 7 dưới đây để nắm bắt nội dung chi tiết về thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và sai sót trong kế toán. Nội dùng bài giảng giới thiệu các thay đổi kế toán, sự ảnh hưởng của các thay đổi kế toán đến báo cáo tài chính, phương pháp điều chỉnh thay đổi kế toán và áp dụng phương pháp điều chỉnh khi thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và sai sót kế toán. . | TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM - KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN Chương 7 THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN VÀ SAI SÓT TRONG KẾ TOÁN 1 Mục tiêu Phân biệt được thay đổi chính sách kế toán, thay đổi ước tính kế toán và sai sót trong kế toán Hiểu được nguyên tắc, phương pháp điều chỉnh hồi tố và phi hồi tố Thực hiện các điều chỉnh khi có sự thay đổi chính sách kế toán, thay đổi ước tính kế toán và sai sót trong kế toán Trình bày thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và sai sót trên BCTC 2 1 Nội dung • Giới thiệu các thay đổi kế toán • Sự ảnh hưởng của các thay đổi kế toán đến BCTC • Phương pháp điều chỉnh thay đổi kế toán • Áp dụng phương pháp điều chỉnh khi thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và sai sót kế toán. 3 Các thay đổi kế toán • Thay đổi chính sách kế toán; • Thay đổi ước tính kế toán; • Sai sót của kỳ trước. 4 2 Các thay đổi kế toán Thay đổi CS kế toán • Thay đổi các nguyên tắc, cơ sở và phương pháp kế toán cụ thể trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính. – Thay đổi phương pháp tính giá hàng tồn kho; – Thay đổi phương pháp hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái; – Thay đổi phương pháp kế toán chi phí đi vay – . 5 Các thay đổi kế toán Thay đổi CS kế toán (tt) • Doanh nghiệp chỉ được thay đổi chính sách kế toán khi: – Có sự thay đổi theo quy định của pháp luật hoặc của chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán; hoặc – Sự thay đổi sẽ dẫn đến báo cáo tài chính cung cấp thông tin tin cậy và thích hợp hơn. 6 3 Các thay đổi kế toán Thay đổi ước tính kế toán Là việc điều chỉnh giá trị ghi sổ của tài sản, nợ phải trả hoặc giá trị tiêu hao định kỳ của tài sản được tạo ra từ việc đánh giá tình trạng hiện thời và lợi ích kinh tế trong tương lai cũng như nghĩa vụ liên quan đến tài sản và nợ phải trả đó. Những thay đổi trong ước tính kế toán do có các thông tin mới không phải là sửa chữa các sai sót. 7 Các thay đổi kế toán Thay đổi ước tính kế toán (tiếp) Các ví dụ về thay đổi ước tính kế toán: • Thay đổi ước tính kế .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    12    1    01-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.