Bài giảng Quản lý dự án lâm nghiệp xã hội: Bài 5 - ThS. Nguyễn Quốc Bình

Bài 5:Tổ chức thực thi dự nghiệp xã hội trong Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống do Nguyễn Quốc Bình biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Thực thi dự án âm nghiệp xã hội, nguyên tắc khi xây dựng bộ máy quản lý dự án, chức năng BQL dự án cấp Ấp/cộng đồng, yêu cầu BQL dự án cấp Ấp/cộng đồng và quản lý nguồn nhân lực. | Slide 1 _ _ Bài 5 Tổ chức thực thi dự án lâm nghiệp xã hội _ _ _ 4/5/2011 1 _ _ _ Slide 2 Thực thi dự án Lâm nghiệp Xã hội là gì? _ _ Thực thi dự án là một quá trình điều phối các bên liên quan đến dự án, điều phối các hoạt động được xác định theo trật tự không gian và thời gianđể biến dự án đã được phê duyệt thành hiện thực đồng thgiám sát các hoạt động của dự án nhằm góp phần vào thực hiện mục tiêu/mục đích của dự án 4/5/2011 _ _ 2 _ _ _ Slide 3 Các công việc cần thực thi _ Thành lập bộ máy quản lý Tổ chức cộng đồng tham gia thực thi và giám sát dự án Lập kế hoạch hàng năm Quản lý nguồn lực _ _ _ 4/5/2011 3 _ _ Slide 4 _ Một số nguyên tắc khi xây dựng bộ máy quản lý dự án Đáp ứng mục tiêu: thành viên là các bên liên quan, Thống nhất về chức năng: theo nguyên tắc thống nhất từ trước Tinh gọn: thể hiện trong các mối quan hệ phải rõ ràng, minh bạch Giáp sát và kiểm soát dự vào cộng đồng: Cộng đồng là đối tượng trung tâm 4/5/2011 _ _ _ _ 4 _ _ Slide .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
74    47    1    22-02-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.