Dự thảo: Nghiên cứu chính sách rủi ro đối với ngành bán lẻ Việt Nam trong bối cảnh hội nhập TPP và các FTA hiện trạng và các đề xuất chính sách

Nghiên cứu “Rủi ro của Ngành bán lẻ Việt Nam trong bối cảnh hội nhập – Hiện trạng và Đề xuất chính sách”này được thực hiện nhằm đánh giá hiện trạng các vấn đề tồn tại, cản trở sự phát triển của ngành bán lẻ Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập TPP, EVFTA và các Hiệp định thương mại tự do, từ đó đề xuất các chính sách cụ thể nhằm hỗ trợ, thúc đẩy ngành bán lẻ phát triển bền vững. | Trung tâm WTO và Hội nhập Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH RỦI RO ĐỐI VỚI NGÀNH BÁN LẺ VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP TPP VÀ CÁC FTA HIỆN TRẠNG VÀ CÁC ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH (Dự thảo lần 1) Hà Nội, tháng 6 năm 2016 MỤC LỤC Phần thứ nhất RỦI RO ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ VÀ NGÀNH BÁN LẺ VIỆT NAM 3 I. Thị trường bán lẻ Việt Nam 3 1. Diễn tiến thị trường bán lẻ Việt Nam . 3 2. Hiện trạng và triển vọng thị trường bán lẻ Việt Nam . 5 II. Ngành bán lẻ Việt Nam 11 1. Tình hình chung của ngành bán lẻ 11 2. Thực trạng ngành bán lẻ thông qua nhóm mẫu điều tra . 13 Phần thứ hai CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT NỘI ĐỊA VÀ CÁC CAM KẾT QUỐC TẾ ẢNH HƯỞNG TỚI NGÀNH BÁN LẺ VIỆT NAM . 37 I. Chính sách pháp luật nội địa đối với ngành bán lẻ . 37 1. Khung khổ pháp luật cho hoạt động của ngành bán lẻ . 37 2. Các chính sách thúc đẩy sự phát triển của ngành bán lẻ. 45 II. Cam kết quốc tế liên quan tới ngành bán lẻ 50 1. Các cam kết quốc tế về mở cửa thị trường bán lẻ . 52 2. Cam kết quốc tế trong các lĩnh vực khác có ảnh hưởng tới ngành bán lẻ 57 3. Hiểu biết của doanh nghiệp về các cam kết quốc tế trong lĩnh vực bán lẻ . 65 4. Đánh giá của doanh nghiệp về tác động của TPP và EVFTA trong lĩnh vực bán lẻ 67 Phần thứ ba CÁC ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH NHẰM HỖ TRỢ NGÀNH BÁN LẺ VIỆT NAM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 70 Dự thảo Báo cáo Nghiên .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    79    2    17-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.