Tạo dựng lòng tin tiêu dùng rau an toàn: Trường hợp nghiên cứu ở thành phố Cần Thơ

Lòng tin của khách hàng là nhân tố quan trọng tạo dựng xu hướng và quyết định tiêu dùng. Nghiên cứu được thực hiện trong lĩnh vực tiêu dùng rau an toàn ở 194 người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Cần Thơ, đối tượng nghiên cứu được chọn theo phương pháp hạn mức. Phương pháp thống kê mô tả, phân tích nhân tố khám phá, phân tích nhân tố khẳng định (CFA), phân tích cấu trúc tuyến tính (SEM) được sử dụng để phân tích dữ liệu. | Tạp chı́ Khoa học Trường Đại học Cầ n Thơ Phần C: Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục: 43 (2016): 120-130 TẠO DỰNG LÒNG TIN TIÊU DÙNG RAU AN TOÀN: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ Võ Minh Sang Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Tây Đô Thông tin chung: Ngày nhận: 09/09/2015 Ngày chấp nhận: 23/05/2016 Title: Building the consumer confidence in safe vegetables consumption: A case study in Can Tho City Từ khóa: Lòng tin tiêu dùng, rào cản tiêu dùng, xu hướng và hành vi tiêu dùng, hài lòng tiêu dùng rau an toàn Keywords: Consumer confidence, convenience, consumer trends and behavior, consumer satisfaction safe vegetables ABSTRACT Consumer confidence is an important factor which impacts consumer trends and decisions. The present study was done in using safe vegetables. These samples were selected by the quota method of 194 consumers in Can Tho city. Methods of descriptive statistics, Exploring Factor Analysis (EFA), Confirmatory Factor Analysis (CFA) and Structural Equation Modeling (SEM) were used to analyze data. The result indicated that the safe vegetables consumption in Can Tho city was not popular. Only about 30% of consumers used safe vegetables. The main reasons were recorded that was the trust for safe vegetables which has not been created and the inconvenience in their use. This situation is the basis to propose some of solutions which will create the consumer confidence for safe vegetables consumption .Those solutions should focus on some elements such as package, product and so on as well as increasing the convenience in buying safe vegetables. Those will contribute to promote safe vegetables consumption in the future. TÓM TẮT Lòng tin của khách hàng là nhân tố quan trọng tạo dựng xu hướng và quyết định tiêu dùng. Nghiên cứu được thực hiện trong lĩnh vực tiêu dùng rau an toàn ở 194 người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Cần Thơ, đối tượng nghiên cứu được chọn theo phương pháp hạn mức. Phương pháp thống kê mô tả, phân tích nhân tố .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.