Ebook Báo cáo Chính sách môi trường trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Báo cáo này được thực hiện trong hai năm, 2012 và 2016, với mục đích rà soát, tham vấn và phân tích các rào cản trong việc thúc đẩy tín dụng xanh và quản lý các rủi ro môi trường và xã hội tại các tổ chức tín dụng của Việt Nam. Dựa trên các đánh giá, báo cáo cũng đề xuất các giải pháp chính sách để hỗ trợ các tổ chức tín dụng thực hiện tốt hơn mục tiêu thúc đẩy tín dụng xanh và quản lý tốt hơn các rủi ro môi trường – xã hội trong hoạt động cho vay vốn đối với các dự án phát triển. | th ANNIVERSARY Chính sách môi trường trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại ở Việt Nam Trần Thanh Thủy | Nguyễn Hồng Anh | Nguyễn Việt Dũng Hà Nội, 2016 Chính sách môi trường trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại ở Việt Nam Đề nghị trích dẫn: Trần Thanh Thủy, Nguyễn Hồng Anh và Nguyễn Việt Dũng, 2016. Chính sách môi trường trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại ở Việt Nam. Trung tâm Con người và Thiên nhiên. Hà Nội, Việt Nam. Ấn phẩm này được thực hiện với sự hỗ trợ của Quỹ John D. and Catherince T. MacArthur và Quỹ Đối tác các Hệ sinh thái trọng yếu (CEPF). Các vấn đề trình bày trong báo cáo không nhất thiết thể hiện quan điểm của nhà tài trợ. Bản quyền báo cáo thuộc Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature). Nội dung báo cáo có thể được sử dụng cho các mục đích phi thương mại, không cần xin phép nhưng cần trích dẫn nguồn. Cơ quan xuất bản: Trung tâm Con người và Thiên nhiên, 2016 Thiết kế và sáng tạo: Hình ảnh minh họa trong ấn phẩm: Trung tâm Con người và Thiên nhiên Mọi vấn đề liên quan đến ấn phẩm, xin vui lòng liên hệ: TRUNG TÂM CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN Phòng Nghiên cứu Chính sách Địa chỉ: Số 24 H2, Khu đô thị mới Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội ĐT: (04) 3556 4001 – Fax: (04) 3665-8941 Email: policy@ Website: Trang tin Con người và Thiên nhiên: Trung tâm Con người và Thiên nhiên Chính sách môi trường trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại ở Việt Nam Trần Thanh Thủy | Nguyễn Hồng Anh | Nguyễn Việt Dũng Hà Nội, 2016 2 Chính sách môi trường trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại ở Việt Nam Mục lục Mục lục 2 Các từ viết tắt 3 Danh mục hình, hộp & bảng biểu 4 Lời nói đầu 5 Tóm tắt 6 Giới thiệu 8 Tổng quan chung về hệ thống các tổ chức tín dụng ở Việt Nam 9 Rủi ro môi trường - xã hội đối với các tổ chức tín dụng 13 Các sáng kiến quốc tế giảm thiểu rủi ro môi trường 19 Xây dựng và thực thi các

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
96    1    1    23-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.