Dự án hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng xây dựng mô hình phát triển nông nghiệp theo hướng tiếp cận đa ngành và cải thiện môi trường đầu tư trong nông nghiệp

Dự án nghiên cứu tiền khả thi này được thực hiện nhằm làm rõ tiềm năng tăng trưởng trong tương lai của ngành nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng, xác định các vấn đề mấu chốt cản trở sự phát triển hiện tại và đề ra phương hướng giải quyết để hiện thực hóa tiềm năng này, xác định mô hình phát triển nông nghiệp tỉnh cần hướng tới và làm rõ các biện pháp cải thiện môi trường đầu tư trong nông nghiệp để đánh thức từng bước những lợi thế so sánh riêng biệt và khởi mào một cuộc cách mạng nông nghiệp tại nơi đây. | Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam DỰ ÁN HỖ TRỢ TỈNH LÂM ĐỒNG XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG TIẾP CẬN ĐA NGÀNH VÀ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ TRONG NÔNG NGHIỆP BÁO CÁO CUỐI KÌ THÁNG 11/2015 CƠ QUAN HỢP TÁC QUỐC TẾ NHẬT BẢN (JICA) CTCP DREAM INCUBATOR UBND TỈNH LÂM ĐỒNG KRI INTERNATIONAL VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC NIPPON KOEI LTD XÃ HỘI VIỆT NAM (VASS) ベト事 JR 15-083 3 4 DỰ ÁN HỖ TRỢ TỈNH LÂM ĐỒNG XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG TIẾP CẬN ĐA NGÀNH VÀ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ TRONG NÔNG NGHIỆP BÁO CÁO CUỐI KÌ MỤC LỤC Danh sách hình ảnh minh hoạ .8 Danh sách bảng biểu .12 Danh mục từ viết tắt 13 Tóm tắt chính 15 Chương 1: Giới thiệu 31 1-1. Bối cảnh và mục tiêu nghiên cứu. 31 1-2. Phạm vi nghiên cứu . 32 Chương 2: Hiện trạng và vấn đề của nông nghiệp Lâm Đồng 35 2-1. Tổng quan về ngành nông nghiệp tại Lâm Đồng . 35 . Tổng quản về tỉnh Lâm Đồng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    369    1    18-05-2024
28    83    2    18-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.