Báo cáo thực địa: Khóa đào tạo ngắn hạn một sức khỏe gắn với thực địa cho cán bộ y tế và thú y

Báo cáo này mô tả một số đặc điểm dịch tễ học của bệnh Liên cầu lợn ở người tại Hải Phòng từ năm 2010-2015, mô tả tình hình dịch bệnh ở lợn tại Hải Phòng từ năm 2010-2015 và mô tả sự phối hợp giữa ngành y tế và thú y trong công tác phòng chống dịch LCL tại Hải phòng. Mời các bạn tham khảo! | BÁO CÁO THỰC ĐỊA KHÓA ĐÀO TẠO NGẮN HẠN MỘT SỨC KHỎE GẮN VỚI THỰC ĐỊA CHO CÁN BỘ Y TẾ VÀ THÚ Y TÊN ĐỀ TÀI: ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC BỆNH LIÊN CẦU LỢN VÀ PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH TRONG PHÒNG CHỐNG BỆNH LIÊN CẦU LỢN TẠI HẢI PHÒNG GIAI ĐOẠN 2010 - 2015 Người thực hiện: Nguyễn Thu Hạnh (Trung tâm YTDP Hải Phòng) Phạm Xuân Trường (Cơ quan Thú y vùng II) Lớp: Một sức khỏe gắn với thực địa cho cán bộ y tế và thú y Khóa: I Người hướng dẫn khoa học: Ts Lại Thị Lan Hương Ts Phạm Đức Phúc Hà Nội - 2016 EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CASES OF HUMAN INFECTION WITH STREPTOCOCCUS SUIS AND REVIEW ON INTERSECTORAL COLLABORATION IN STREPTOCOCCUS SUIS PREVENTION AND CONTROL IN HAI PHONG CITY, 2010 – 2015 Phạm Đức Phúc, Lại Thị Lan Hương, Nguyen Thu Hanh, Phạm Xuân Trường Hai Phong Preventive Medicine Center, Regional Animal Health Ofice No. II Summary A descriptive cross sectional study of cases of human infection with Streptococcus suis and a retrospective review of data on disease outbreaks in pigs from 2010 to 2015 in Hai Phong were conducted. Results show: 81 cases of human infection with Streptococcus suis have been reported of which there were no fatal cases. All the cases were tested positive with Streptococcus suis and received medical care at the Viet Tiep hospital, Hai Phong. Allmost of the cases are above 30 years of age, among which the 50-59 and 40-49 age groups are predominant (42% and 29,6%, respectively). There is a statistically significant difference between males and females among cases (85,1 % versus 14,9 %). Nearly half of the cases were related to pig-slaughtering and/or pig trading/feeding (44,4%). More cases reported during the months from May through October each year. Fourteen of fifteen districts recorded with human cases. Incidence per 100,000 people was recorded to be higher in rural districts of Vinh Bao, An Duong and Thuy Nguyen, compared to other districts of Hai Phong. Sixty-four point sixteen percents (64,16 %) of cases had history of comsumption of .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    14    1    05-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.