Đề thi học kì 1 môn Hóa học 11 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Núi Thành

Mời các bạn học sinh và quý thầy cô cùng tham khảo Đề thi học kì 1 môn Hóa học 11 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Núi Thành để trau dồi kinh nghiệm ra đề và giúp các bạn học sinh ôn tập hệ thống kiến thức đã học cũng như có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước ki thi sắp tới. Chúc các bạn ôn tập hiệu quả. | SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH ĐỀ THI HỌC KỲ 1 HÓA HỌC 11 Năm học 2017-2018 Họ và tên .Lớp 11/ I PHẦN TRẮC NGHIỆM(5 điểm) Câu 1. Dung dịch nào sau đây không dẫn điện? A. CH3OH. B. CuSO4. C. NaCl. D. Na2SO4. Câu 2. Chọn câu đúng khi nói về Zn(OH)2. Hợp chất Zn(OH)2 là A. chất lưỡng tính. B. hidroxit lưỡng tính. C. bazơ lưỡng tính. D. Hidroxit trung hòa. Câu 3. Câu nào sai khi nói về pH? A. pH = -lg H+ . B. pOH = - lg OH– . C. H+ = 10a thì pH =a. D. pH + pOH =14. Câu trình ion rút gọn của phản ứng cho biết A. Những ion nào tồn tại trong dung dịch. B. Nồng độ ion trong dung dịch nào lớn nhất C. Bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li. D. Không tồn tại phân tử trong dung dịch các chất điện li Câu 5. Chất nào sau đây còn gọi là diêm tiêu? A. NaNO3 B. KCl C. Al(NO3)3 Câu phân muối nào sau đây thu được khí N2O? A. NH4NO2. B. (NH4)2CO3. C. (NH4)2SO4. D. NH4NO3. Câu 7. Photpho trắng được bảo quản bằng cách ngâm trong A. dầu hoả. B. nước. C. benzen. D. ete. Câu 8. Phân hỗn hợp chứa các nguyên tố Nito, photpho, và kali được gọi chung là NPK .Phân Nitrophotka là hỗn hợp của A. (NH4). B. (NH4). C. (NH4)2HPO4. D. KCl, (NH4)3PO4. Câu 9. Nguyên tố phổ biến thứ hai ở vỏ trái đất là . B. cacbon. C. sắt. D. silic. + Câu trình ion thu gọn : H + OH H2O, biểu diễn bản chất của phản ứng nào dưới đây? A. HCl + NaOH NaCl + H2O. B. NaOH + NaHCO3 Na2CO3 + H2O. C. H2SO4 + BaCl2 BaSO4 + 2HCl. D. AgNO3 + NaCl AgCl + NaNO3. Câu 11. Phản ứng nào sau đây amoniac thể hiện tính khử? +O2 --> N2 + H2O. B. NH3 + HCl --> NH4Cl. C. NH3 + H2O +AlCl3 --> Al(OH)3 + NH4Cl . D. NH3 +H2O --> NH4+ + OH-. Câu 12. Chỉ dùng một thuốc thử nào sau đây để nhận biết các dung dịch mất nhãn: NH4Cl, (NH4)2SO4, Na2SO4, KNO3? A. dung dịch BaCl2. B. dung dịch AgNO3. C. dung dịch Ba(OH)2 . D. quỳ tím. Câu 13. Axit photphoric và axit nitric cùng có phản ứng với nhóm

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    81    1    15-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.