Đề thi học kì 1 môn Hóa học 11 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Phan Ngọc Hiển

Mời các bạn học sinh tham khảo Đề thi học kì 1 môn Hóa học 11 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Phan Ngọc Hiển với nhiều dạng câu hỏi bài tập khác nhau nhằm giúp các em ôn tập và nâng cao kỹ năng giải đề. Chúc các em ôn tập hiệu quả và đạt được điểm số như mong muốn! | SỞ GD&ĐT CÀ MAU TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 – NĂM HỌC 2017 2018 MÔN HÓA HỌC (Đề có 2 trang) Thời gian làm bài : 45 Phút; (Đề có 22 câu) Họ tên : .Số báo danh : Mã đề 123 . I. TRẮC NGHIỆM Câu 1: Chất nào sau đây thuộc loại chất điện li mạnh? A. CH3COOH. B. H2O. C. C2H5OH. D. NaCl. Câu 2: Dãy các muối amoni nào khi bị nhiệt phân tạo thành khí NH3? A. NH4Cl, NH4NO3,. B. NH4Cl, (NH4)2CO3. C. NH4NO3, NH4HCO3. D. NH4NO3, NH4HCO3. Câu 3: Khi bị nhiệt phân dãy muối nitrat nào sau đây cho sản phẩm là oxit kim loại, khí nitơ đioxit và oxi? A. KNO3, Hg(NO3)2. B. Cu(NO3)2, NaNO3. C. Mg(NO3)2, AgNO3. D. Pb(NO3)2, Cu(NO3)2. Câu 4: Phát biểu không đúng là A. Liên kết giữa N và 3 nguyên tử H là liên kết cộng hoá trị có cực. B. Trong điều kiện thường, NH3 là khí không màu, mùi khai. C. Khí NH3 nặng hơn không khí. D. Khí NH3 dễ hoá lỏng, tan nhiều trong nước. Câu 5: Cho sơ đồ phản ứng sau: o K hÝX H 2O dung dÞch X H 2SO 4 Y N aO H ®Æc X H N O 3 Z t T . Công thức của X, Y, Z, T tương ứng là: A. NH3, (NH4)2SO4, N2, NH4NO2. B. NH3, (NH4)2SO4, NH4NO3, N2O. C. NH3, N2, NH4NO3, N2O. D. NH3, (NH4)2SO4, N2, NH4NO3. Câu 6: Nồng độ mol của cation trong dung dịch Na2SO4 0,10M là A. 0,20M. B. 0,30M. C. 0,40M. D. 0,10M. Câu 7: Phương trình điện li nào dưới đây được viết đúng? A. H2SO4 H+ + HSO4B. Na2S 2Na+ + S2+ C. H2SO3 H + HSO3 D. H 2SO 3 H HSO 3 . Câu 8: Hòa tan hoàn toàn 5,4 gam Al bằng dung dịch HNO3 dư, thu được x mol NO2 (là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của x là A. 0,6. B. 0,2. C. 0,25. D. 0,5. Câu 9: Nhóm các kim loại đều không phản ứng được với HNO3 đặc, nguội? A. Al, Cu. B. Fe, Mg. C. Al, Fe. D. Al, Mg. Câu 10: Dẫn 8,96 lít CO2 (đktc) vào 600 ml dung dịch Ca(OH)2 0,5M, kết thúc phản ứng thu được muối nào A. Ca(HCO3)2 và CaCO3. B. Ca(HCO3)2 và CO2dư. C. CaCO3 và Ca(OH)2dư. D. CaCO3. Câu 11: Chọn câu phát biểu đúng: A. CO là oxit lưỡng tính. B. CO là oxit bazơ. C. CO là oxit .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
182    2    1    23-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.