Đề thi học kì 1 môn Hóa học 11 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Trần Quang Diệu

Hãy tham khảo Đề thi học kì 1 môn Hóa học 11 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Trần Quang Diệu để giúp các bạn biết thêm cấu trúc đề thi như thế nào, rèn luyện kỹ năng giải bài tập và có thêm tư liệu tham khảo chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt điểm tốt hơn. Chúc các bạn thi tốt! | TRƯỜNG THPT TRẦN QUANG DIỆU TỔ HÓA – SINH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I-2017 MÔN: Hóa học 11 Thời gian làm bài: 45 phút Họ, tên thí sinh:. Lớp: .đề 132 Cho: Na = 23, K = 39, Cu = 64, Fe = 65, O = 16, H = 1, Cl = 35,5 , Br = 80, Ag = 108, Zn = 65, Mg = 24, Al = 27. I. Trắc nghiệm (6đ) Câu 1: Để khắc chữ lên thủy tinh người ta dựa vào phản ứng A. SiO2 + Mg 2MgO + Si B. SiO2 + HF SiF4 + 2H2O C. SiO2 + 2MaOH Na2SiO3 + CO2 D. SiO2 + Na2CO3 Na2SiO3 + CO2 Câu 2: Dãy chỉ gồm chất điện li mạnh là A. HNO3, H2SO4, KOH, K2SiO3. B. H2SO4, NaOH, Ag3PO4, HF. C. HBr, Na2S, Mg(OH)2, Na2CO3. D. Ca(OH)2, KOH, CH3COOH, NaCl Câu 3: Không thể có dung dịch chứa đồng thời các ion A. Ag+, NO3-, Cl-, H+ B. K+, OH-, Na+, SO42-. + + C. H , Cl , Na . D. K+, Cl-, OH-, Na+. Câu 4: Một dung dịch chứa 0,02 mol Cu2+, 0,03 mol K+, x mol Cl- và y mol SO42-. Tổng khối lượng các muối tan trong dung dịch là 5,435 gam. Giá trị của x và y lần lượt là A. 0,03 và 0,02. B. 0,05 và 0,01. C. 0,02 và 0,05. D. 0,01 và 0,03. Câu 5: Trong các kết luận sau, kết luận đúng là A. Các nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ liên kết với nhau không theo một thứ tự nhất định. B. Các chất có thành phần phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm –CH2–, do đó tính chất hóa học khác nhau là các đồng đẳng. C. Các chất có cùng công thức phân tử nhưng khác nhau về công thức cấu tạo gọi là các đồng đẳng. D. Các chất khác nhau có cùng công thức phân tử được gọi là các đồng phân. Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 3,0 gam một hợp chất hữu cơ X, người ta thu được 4,40 gam CO2 và 1,80 gam H2O. Công thức đơn giản nhất của hợp chất hữu cơ X là (Cho C = 12, O = 16, H = 1) A. C2H4O. B. C2H5O. C. CH2O. D. CH2O2. Câu 7: Trong các dãy chất sau đây, dãy có các chất là đồng phân A. C2H5OH, CH3OCH3. B. CH3OCH3, CH3CHO. C. CH3CH2CH2OH, CH3CH2OH. D. C4H10, C6H6. Câu 8: Để phòng bị nhiễm độc người ta sử dụng mặt nạ phòng độc chứa hóa chất A. CuO và MnO2 B. CuO và

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.