Bài giảng Dược lý học thú y: Chương 4 - ThS. Đào Công Duẩn, ThS Nguyễn Thành Trung

Bài giảng Dược lý học thú y: Chương 4 giúp các bạn sinh viên nắm được các phần lý thuyết chung yếu tố ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc: Yếu tố cơ thể - con vật và yếu tố bên ngoài cơ thể (Thuốc và các yếu tố ngoại cảnh khác). . | 1 DƯỢC LÝ HỌC THÚ Y VETERINARY PHARMACOLOGY CHƯƠNG IV YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÁC DỤNG CỦA THUỐC FACTORS INFLUENCE ON DRUG ACTION Ths. Đào Công Duẩn Ths. Nguyễn Thành Trung 2 Yếu tố ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc . Yếu tố cơ thể - con vật . Yếu tố bên ngoài . Yếu tố cơ thể Loài Giống Giới tính Lứa tuổi Cá thể Trạng thái bệnh lý Đường đưa thuốc Sự hấp thu Nhịp điệu thải trừ 3 . Yếu tố cơ thể . Loài và giống Loài giống khác nhau thì đáp ứng với thuốc là khác nhau Đối tượng là các loài gia súc, gia cầm khác nhau Một số thuốc có thể cho tác dụng có lợi ở loài này nhưng lại có thể gây độc, tác dụng ngoài mong muốn đối với loài khác, thậm chí gây độc và chết 4 . Yếu tố cơ thể . Loài và giống Nguyên nhân Đặc điểm cấu tạo giải phẫu và hoạt động sinh lý, sinh hóa (dạ dày đơn, kép, trao đổi chất, phương thức hô hấp, ) Các loài động vật khác nhau hệ thống thần kinh phát triển với mức độ khác .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    14    1    05-02-2023
141    31    3    05-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.