Bài giảng Miễn dịch học thú y: Chương 4

Bài giảng Miễn dịch học thú y: Chương 4 giúp người học nắm được các phần lý thuyết chung về hệ thống miễn dịch của cơ thể. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Khái niệm hệ thống miễn dịch của cơ thể, các cơ quan có thẩm quyền miễn dịch và các tế bào có thẩm quyền miễn dịch. Để nắm rõ nội dung bài giảng, . | (Veterinary Immunology ) . Khái niệm C¸c c¬ quan tham gia qu¸ trinh ®¸p øng miÔn dÞch ®Æc hiÖu gäi lµ c¬ quan miÔn dÞch, cßn gäi lµ c¬ quan lympho vì trong c¸c c¬ quan nµy tÕ bµo lympho chiÕm chñ yÕu. C¬ quan miÔn dÞch cã nhiÖm vô s¶n sinh, duy tri, huÊn luyÖn, biÖt ho¸ vµ ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng cña c¸c tÕ bµo lympho. C¸c c¬ quan miÔn dÞch chØ chiÕm mét phÇn rÊt nhá so víi träng l-îng cña c¬ thÓ (ë ng-êi 1/60) nh-ng cã mét vai trß v« cïng quan träng trong cuéc ®Êu tranh sinh tån. VÒ mÆt tæ chøc, ng-êi ta chia c¬ quan lympho lµm hai lo¹i: - C¬ quan lympho trung t©m - C¬ quan lympho ngo¹i vi. . C¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn miÔn dÞch C¸c c¬ quan lympho trung t©m (C¬ quan lympho tiªn ph¸t, biÖt ho¸) C¸c c¬ quan lympho trung t©m xuÊt hiÖn sím trong ®êi sèng cña ph«i. Ho¹t ®éng cña chóng kh«ng cÇn sù cã mÆt cña kh¸ng nguyªn. Ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan lympho trung t©m phô thuéc vµo viÖc th-êng xuyªn ®-îc cung cÊp c¸c tÕ bµo gèc tõ tuû x-¬ng. C¸c c¬ quan nµy cã nhiÖm vô biÖt ho¸ c¸c tÕ bµo gèc thµnh tÕ bµo lympho B, lympho T chÝn. C¸c tÕ bµo lympho sau khi rêi c¬ quan lympho trung t©m kh«ng quay trë l¹i ®©y nữa. C¬ quan lympho trung t©m gåm cã: - Tuû x-¬ng - TuyÕn øc - Bursal fabricius Tuû x-¬ng (Bone marrow) Tuû x-¬ng gåm mét hÖ thèng phøc t¹p c¸c huyÕt qu¶n vµ tæ chøc t¹o m¸u. NhiÖm vô cña tuû x-¬ng t¹o ra c¸c tÕ bµo gèc tiÒn th©n cña c¸c tÕ bµo m¸u: - Dßng hång cÇu, dßng b¹ch cÇu, tiÓu cÇu - Nguyªn bµo lympho - Nguyªn ®¹i thùc bµo. Tû lÖ tÕ bµo lympho trong tuû x-¬ng cã thÓ ®¹t tíi 20%. Mét ®iÒu cÇn chó ý: ë ®éng vËt cã vó vµ ng-êi hiÖn nay ng-êi ta ®· chøng minh ®-îc r»ng tÕ bµo lympho B ®-îc biÖt ho¸ ë tuû .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.