Bài giảng Miễn dịch học thú y: Chương 6

Chương 6: Phản ứng giữa kháng nguyên và kháng thể trong Bài giảng Miễn dịch học thú y cung cấp cho người học những kiến thức về các phản ứng giữa kháng nguyên và kháng thể, phản ứng huyết thanh học, các phản ứng huyết thanh lọc có thể quan sát bằng mắt thường và nhóm các phản ứng không nhận thấy bằng mắt thường. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên trong quá trình học tập và nghiên cứu chuyên ngành Y học Thú y. . | (Veterinary Immunology ) CHƢƠNG 6 PHẢN ỨNG GIỮA KHÁNG NGUYÊN VÀ KHÁNG THỂ 1) Sự kết hợp giữa kháng nguyên và khángthể Khi cho KT đặc hiệu tiếp xúc với KN đã kích thích sinh ra chúng thi phản ứng kết hợp KN + KT sẽ xảy ra một cách đặc hiệu Phản ứng kết hợp này có thể xảy ra trong cơ thể động vật hay trong ống nghiệm. KT dịch thể đặc hiệu thường tồn tại trong huyết thanh và chất dịch của cơ thể, nên phản ứng kết hợp giua KN + KT dịch thể gọi là phản ứng huyết thanh học. Phương pháp chẩn đoán dựa vào phản ứng huyết thanh học gọi là phương pháp chẩn đoán huyết thanh học. Phương pháp này thường được thực hiện trong phòng thí nghiệm hay trên cơ thể động vật. Việc dùng phản ứng kết hợp giưa KN + KT đặc hiệu cho phép ta xác định 1 KN chưa biết bằng 1 KT đã biết hoặc ngược lại. 2) Phản ứng huyết thanh học Khi KN tiếp xúc với KT dịch thể đặc hiệu tương ứng thì phản ứng kết hợp giưa KN +KT sẽ xảy ra một cách đặc hiệu. Cụ thể Epitop sẽ kết hợp chính xác với Paratop của kháng thể. Sự kết hợp giữa kháng nguyên - kháng thể phải được thực hiện trong một điều kiện nhất định: nhiệt độ, pH thích hợp và môi trường có chất điện giải Các phản ứng giữa kháng nguyên và kháng thể được chia làm hai nhóm: 1- Những phản ứng có thể quan sát trực tiếp bằng mắt thường 2-Những phản ứng phải dùng kỹ thuật đánh dấu để phát hiện PHẢN ỨNG GIỮA KHÁNG NGUYÊN VÀ KHÁNG .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    376    1    21-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.