Bài giảng Sinh lý học - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Bài giảng Sinh lý gồm có 5 chương, trình bày tổng quan về sinh lý hưng phấn, sinh lý cơ - vận động, sinh lý nội tiết, thần kinh trung ương và hoạt động thần kinh cấp cao. Để tìm hiểu và nắm rõ những kiến thức có trong nội dung bài giảng, . | ============= ================ =============== *********** ****************** ************** ****************** ***************** Phạm Kim ðăng - Khoa CN&NTTS 4/11/2009 Lớp Học Phần VNUA - Khoa Chăn Nuôi - Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam Ch−¬ng 1. Sinh lý h−ng phÊn I. H−ng phÊn 1. HF? k/n ®¸p øng cña tæ chøc sèng víi c¸c kÝch thÝch (c¬ thÓ sèng, T§C) • TÝnh HF: c¬ v©n > c¬ tim > c¬ tr¬n • Qua 2 g®: - TiÕp nhËn KT (thô quan) - BiÕn KT d¹ng E ®Æc tr−ng §/øng 2. KÝch thÝch? t¸c nh©n t¸c ®éng lªn c¬ thÓ (ngoµi, trong) Ngoµi: c¬ giíi, T0, ®é Èm, a/s, ®iÖn Trong: pH m¸u, ASTT −¬ng, [] c¸c chÊt m¸u VÒ mÆt sinh häc: 2 lo¹i - ThÝch hîp: g©y HF tù nhiªn, quen thuéc (thô quan t/ø) VD: a/s m¾t, ©m thanh tai - Kh«ng thÝch hîp: kh«ng quen thuéc, ë c−êng ®é nhÊt ®Þnh cã thÓ g©y HF. VD: T¸t m¹nh . 3. §K g©y HF: c−êng ®é vµ thêi gian C−êng ®é: (4 møc) - D−íi ng−ìng: yÕu, kh«ng HF - Ng−ìng: ®ñ g©y HF (min) - Trªn ng−ìng: > ng−ìng (KT↑ HF↑) ®Õn khi HF kh«ng t¨ng n÷a (ch−a tæn th−¬ng) KTmax - Qu¸ giíi h¹n: >KTmax, HF gi¶m, tæn th−¬ng (¸c tÝnh) Thêi gian (T): - T qu¸ ng¾n kh«ng HF - TÝnh HF phÊn tû lÖ nghÞch víi T (HF cµng cao T cµng bÐ) KÐo dµi KT thÝch nghi mÊt k/n ®¸p øng VD: ngöi formon ============= ================ =============== Mục: Bài giảng 1 ============= ================ =============== *********** ****************** ************** ****************** ***************** Phạm Kim ðăng - Khoa CN&NTTS 4/11/2009 Lớp Học Phần VNUA - Khoa Chăn Nuôi - Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam vµ c−êng ®é t−¬ng quan chÆt chÏ ®o tÝnh HF tæ chøc - “thêi trÞ” (Lapied) C−êng ®é T ng−ìng 0 Thêi trÞ t(ms) Thêi trÞ = T tèi thiÓu ®Ó KT cã c−êng ®é=2 lÇn ng−ìng g©y ®−îc HF. VD: C¬ v©n ng−êi = – ms - Tæ chøc HF cµng cao thêi trÞ cµng bÐ II. HiÖn t−îng ®iÖn sinh vËt §iÖn SV? = HF. T/chøc HF sinh ®iÖn Cuèi TK 17 Galvani: c¬ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    60    2    22-02-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.