Giáo trình Hình học hoạ hình: Phần 1

Giáo trình Hình học hoạ hình: Phần 1 gồm có 2 phần, trình bày những khái niệm về điểm, đường thẳng, mặt phẳng và các phương pháp cơ bản: giao của các không gian con, các bài toán về lượng và các phép biến đổi hình chiếu cơ bản. Cuốn sách có chọn lọc các ví dụ minh họa và viết tương đối tỷ mỷ nhằm phục vụ cho sinh viên tự đọc có thể hiểu dễ dàng. . | ÂAÛI HOÜC ÂAÌ NÀÔNG TRÆÅÌNG ÂAÛI HOÜC BAÏCH KHOA DÆÅNG THOÜ HÇNH HOÜC HOÜA HÇNH ÂAÛI HOÜC ÂAÌ NÀÔNG — 2004 1 LÅÌI NOÏI ÂÁÖU Giaïo trçnh hçnh hoüc hoüa hçnh naìy soaûn theo chæång trçnh caíi caïch cuía Bäü Giaïo Duûc Vaì Âaìo Taûo . Giaïo trçnh nhàòm phuûc vuû sinh viãn caïc hãû âaìo taûo cuía caïc ngaình kyî thuáût trong caïc nàm hoüc cå baín . Saïch coï choün loüc caïc vê duû minh hoüa vaì viãút tæång âäúi tyí myí nhàòm phuûc vuû cho sinh viãn tæû âoüc coï thãø hiãøu dãù daìng. Keìm theo cuäún baìi giaíng sinh viãn coï thãm saïch baìi táûp âënh kyì âãø phuûc vuû viãûc nàõm laûi lyï thuyãút vaì måí räüng tæ duy. Do âoï mäùi sinh viãn cáön phaíi thæûc hiãûn âáöy âuí caïc baìi táûp âaî cho trong cuäún baìi táûp vaì laìm thàóng vaìo saïch . Trong quïa trçnh soaûn thaío chuïng täi chàõc chàõn khäng traïnh khoíi thiãúu soït vãö caïc màût . Ráút mong baûn âoüc, caïc âäöng nghiãûp âoïng goïp yï . Âaì nàông , thaïng 10 nàm 2004 Taïc giaí 2 Pháön I : NHÆÎNG KHAÏI NIÃÛM TÄØNG QUAÏT Chæång mäüt: MÅÍ ÂÁÖU ÂÊCH VAÌ YÃU CÁÖU: -Muûc âêch:Baín veî laì vàn kiãûn kyî thuáût cå baín âãø chè âaûo saín xuáút .Baín veî âæåüc xáy dæûng nhåì nhæîng phæång phaïp biãøu diãùn vaì caïc hãû thäng qui æåïc. Nghiãn cæïu caïc phæång phaïp biãøu diãùn laìm cå såí lyï luáûn cho viãûc xáy dæûng caïc baín veî laì nguäön gäúc lëch sæí vaì laì mäüt trong nhæîng näüi dung cuía Hçnh hoüc hoüa hçnh. Âãø biãøu diãùn caïc âäúi tæåüng cuû thãø nhæ mäüt bäü pháûn maïy moïc,mäüt cäng trçnh xáy dæûng,træåc hãút phaíi biãút caïch biãøu diãùn caïc khäng gian hçnh hoüc chæïa nhæîng âäúi tæång cuû thãø áúy. Noïi roî hån , Hçnh hoüc hoüa hçnh laì mäüt män hoüc nghiãn cæïu caïch biãøu diãùn caïc khäng gian bàòng nhæîng yãúu täú hçnh hoüc cuía mäüt khäng gian coï chiãöu tháúp hån ,phäø biãún nháút laì màût phàóng, räöi duìng caïc hçnh biãøu diãùn áúy âãø nghiãn cæïu caïc khäng gian ban âáöu. Hçnh hoüc hoüa hçnh nhåì baío âaîm âæåüc tênh træûc quan vaì chênh xaïc nãn âaî âæåüc duìng nhiãöu trong .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
242    104    1    17-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.