Giáo trình Hình học hoạ hình: Phần 2

Sau đây là phần 2 của cuốn sách. Phần 2 ebook giới thiệu đến người học nội dung đường và mặt - các bài toán về vị trí, bao gồm 4 chương: biểu diễn đường và mặt, mặt phẳng tiếp xúc mặt cong, giao tuyến của mặt phẳng và mặt, giao điểm của đường thẳng và mặt, giao hai mặt. Bên cạnh đó, cuốn sách còn cung cấp cho người học các bài tập và phần hướng dẫn giải liên quan đến bài học. Giáo trình này nhằm phục vụ sinh viên có hệ đào tạo của các ngành kỹ thuật trong những năm học cơ bản. . | ÂÆÅÌNG VAÌ MÀÛT- CAÏC BAÌI TOAÏN VÃÖ GIAO PháönIII: Chæång taïm: BIÃØU DIÃÙN ÂÆÅÌNG VAÌ MÀÛT HÇNH PHÀÓNG CÄØ ÂIÃØN: giaïc : Âãø biãøu diãùn âäö thæïc cuía mäüt tam giaïc báút kyì, ta cho âäö thæïc cuía ba âiãøm báút kyì laì ba âènh cuía tam giaïc. Âãø biãøu diãùn âäö thæïc cuía mäüt tam giaïc âaî âæåüc xaïc âënh kêch thæåïc , hçnh daûng thuäüc mäüt màût phàóng naìo âoï, ta sæí duûng pheïp gáûp quanh màût phàóng âæa màût phàóng âaî cho vãö truìng våïi màût phàóng hçnh chiãúu. Trãn , muûc , âaî trçnh baìy viãûc sæí duûng pheïp gáûp quanh vãút bàòng âãø dæûng mäüt tam giaïc âãöu , caûnh a thuäüc màût phàóng α (mα, nα). bçnh haình, hçnh thoi : Do pheïp chiãúu vuäng goïc baío täön tênh song song vaì tyí säú âån cuía ba âiãøm thàóng haìng, nãn ta coï caïc hçnh chiãúu cuía mäüt hçnh haình laì caïc hçnh bçnh haình. Trãn , biãøu diãùn mäüt hçnh bçnh haình ABCD. Træåìng håüp hai âæåìng cheïo cuía hçnh bçnh haình thoía maîn vuäng goïc trong khäng gian, thç hçnh bçnh haình tråí thaình hçnh thoi. , biãøu diãùn mäüt hçnh thoi coï âæåìng cheïo AC laì âæåìng bàòng. B2 C2 B2 C2 A2 D2 A2 D2 x x A1 D1 A1 D1 B1 C1 B1 41 C1 chæî nháût, hçnh vuäng: Âãø biãøu diãùn mäüt hçnh chæî nháût ,ta nãn choün mäüt trong hai càûp caûnh song song våïi màût phàóng hçnh chiãúu . Khi âoï goïc vuäng trãn hçnh chiãúu tæång æïng âæåüc baío täön. , biãøu diãùn mäüt hçnh chæî nháût coï càûp caûnh laì âæåìng bàòng. Trong træåìng håüp cáön biãøu diãùn mäüt hçnh chæî nháût coï kêch thæåïc cho træåïc hay mäüt hçnh vuäng coï caûnh cho træåïc , phæång aïn täút nháút laì sæí duûng pheïp gáûp âæa màût phàóng âaî cho vãö truìng våïi màût phàóng hçnh chiãúu. , biãøu diãùn mäüt hçnh vuäng ABCD. nα C2 B2 B2 A2 N2 A2 D2 Xα N1 D2 h2 C2 A1 x B1 D1 N'1 A1 B1 D'1 C1 h1 C1 C'1 A'1 n'α D1 h'1 mα B'1 CONG: niãûm: Âæåìng cong hçnh hoüc .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    434    2    23-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.