Ebook Hỏi đáp về kỹ thuật cây trồng, chăm sóc, khai thác và chế biến tre: Phần 2

Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn sách sẽ giải đáp các thắc mắc của bạn đọc dưới dạng các câu hỏi xoay quanh việc phòng trừ sâu hại tre, kỹ thuật chế biến tre trúc, chế biến dụng cụ gia đình bằng tre, công nghệ đan tre, gia công chế biến măng tre và kỹ thuật phòng mốc, mọt các sản phẩm tre. | IV. Phoøng tröø saâu beänh haïi tre Caâu 136. Caùc loaøi ñoäng vaät vaø saâu beänh haïi tre laø gì? Trong quaù trình sinh tröôûng vaø lôïi duïng tre thöôøng gaëp moät soá loaøi ñoäng vaät vaø saâu beänh gaây aûnh höôûng nghieâm troïng ñeán saûn löôïng vaø chaát löôïng tre. Saâu beänh tre raát nhieàu, khaù nghieâm troïng coù: Chaâu chaáu, Ngaøi ñoäc, Ong nhoû vai roäng, Ngaøi ñeâm haïi maêng. Beänh haïi coù: Beänh khoâ ngoïn, beänh Choåi seå vaø Gæ saét. Caâu 137. Phöông chaâm vaø nguyeân taéc phoøng tröø saâu beänh haïi röøng tre laø gì? Phoøng tröø saâu beänh tre phaûi kieân trì, theo phöông chaâm phoøng laø chính, tröø phaûi toång hôïp. Thöù nhaát phaûi troàng röøng hoãn giao. Coù theå troàng tre vôùi caây laù roäng, theo baêng hoaëc theo ñaùm, ñaëc bieät laø khi chaêm soùc phaûi ñeå nhöõng caây laù roäng coù lôïi cho thieân ñòch vaø coù haïi cho caùc loaøi saâu haïi. Ví duï hoãn giao tre vôùi Traåu coù theå phoøng tröø ñöôïc chaâu chaáu. Thöù hai laø phaûi cuoác xôùi coû, caây buïi, caûi thieän ñieàu kieän veä sinh röøng, naém ñöôïc ñaëc tính saâu vaø moâi tröôøng qua ñoâng cuûa saâu non. Thöù ba phaûi laøm toát coâng taùc döï tính döï baùo, laøm roõ caùc loaøi saâu beänh haïi, quy luaät phaùt sinh cuûa chuùng. Khi phaùt hieän saâu beänh, phaûi kòp thôøi aùp duïng moïi bieän phaùp traùnh ñeå laây lan, ñoàng thôøi phaûi aùp duïng bieän phaùp phoøng tröø toång hôïp. Ñaëc bieät chuù yù laø caây kinh doanh taäp trung, naâng cao khaû naêng töï ñeà khaùng cuûa caây röøng, laøm giaûm bôùt söï phaùt sinh saâu beänh haïi, Nguyeân taéc phoøng tröø laø: tröø sôùm, tröø töøng dieän tích nhoû, tröø heát. Kòp thôøi dieät heát treân dieän nhoû khoâng ñeå laây lan gaây toån thaát lôùn. Phöông phaùp phoøng tröø chuû yeáu phaûi kieân trì phoøng tröø sinh hoïc, keát hôïp vôùi thuoác vaø laáy phoøng tröø sinh hoïc laø chính, giaûm bôùt hoaëc traùnh söû duïng thuoác hoùa hoïc ñeå khoûi oâ nhieãm maêng vaø cheá phaåm maêng. Caâu 138. Phoøng tröø Chaâu chaáu (Ceracris kiangsu Tsai) .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
349    103    7    01-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.