Ebook Hỏi đáp về kỹ thuật cây trồng, chăm sóc, khai thác và chế biến tre: Phần 1

Cuốn sách Hỏi đáp về kỹ thuật cây trồng, chăm sóc, khai thác và chế biến tre: Phần 1 cung cấp những hiểu biết về nhóm lâm sản ngoài gỗ và giới thiệu những kinh nghiệm về gieo trồng, khai thác, chế biến tre trúc của Trung Quốc - một nước giàu loài và có diện tích tre lớn nhất thế giới. . | Hoûi ñaùp veà kyõ thuaät troàng, chaêm soùc, khai thaùc vaø cheá bieán tre Baûn dòch töø tieáng Trung Quoác Nhoùm bieân dòch vaø hieäu ñính: Traàn Vaên Maõo, Traàn Ngoïc Haûi, Vuõ Vaên Duõng, Vuõ Vaên Caàn Nhaø xuaát baûn Noâng Nghieäp Haø Noâi - 2006 Cô quan xuaát baûn: Döï aùn Hoã trôï chuyeân ngaønh Laâm saûn ngoaøi goã taïi Vieät Nam - Pha II Baûn quyeàn: Caùc toå chöùc hoaëc caù nhaân coù theå taùi baûn aán phaåm naøy vì muïc ñích giaùo duïc hoaëc phi lôïi nhuaän maø khoâng caàn söï ñoàng yù tröôùc baèng vaên baûn cuûa Döï aùn, nhöng phaûi ghi roõ nguoàn. Trích daãn: Hoûi ñaùp veà kyõ thuaät troàng, chaêm soùc, khai thaùc vaø cheá bieán tre. 2006. Maïng löôùi Laâm saûn ngoaøi goã Vieät Nam - Döï aùn Hoã trôï chuyeân ngaønh Laâm saûn ngoaøi goã taïi Vieät Nam - Pha II Dòch sang tieáng Vieät: Traàn Vaên Maõo - Traàn Ngoïc Haûi. Ñaïi hoïc Laâm nghieäp Vieät Nam. Hieäu ñính: Vuõ Vaên Duõng - Vuõ Vaên Caàn. Vieän Ñieàu tra quy hoaïch röøng. AÛnh bìa: Haø Kyø Sôn. Döï aùn Hoã trôï chuyeân ngaønh Laâm saûn ngoaøi goã taïi Vieät Nam - Pha II Nôi cung caáp: Döï aùn Hoã trôï chuyeân ngaønh Laâm saûn ngoaøi goã taïi Vieät Nam Soá 8, phoá Chöông Döông Ñoä, Hoaøn Kieám, Haø Noäi, Vieät Nam Tel: +84 4 9320 970/1, Fax: +84 4 9320 996 Email:info@ Chòu traùch nhieäm xuaát baûn: Nguyeãn Cao Doanh Phuï traùch baûn thaûo: Maïnh Haø - Thanh Huyeàn Giaáy pheùp xuaát baûn soá: 08-2006/CXB/437-223/NN. Thieát keá, cheá baûn & In taïi Coâng ty Coå phaàn Thieát keá cheá baûn & In Coâng ngheä cao. In 2000 cuoán khoå . In xong vaø noäp löu chieåu quyù II naêm 2006 4 Lôøi noùi ñaàu T re nöùa vôùi khoaûng loaøi phaân boá roäng raõi treân caû Baéc vaø Nam baùn caàu, töø ñoä cao ngang maët bieån ñeán ñoä cao 4000 - 5000m, laø moät trong nhöõng nhoùm Laâm saûn ngoaøi goã coù giaù trò nhaát cuûa nhieàu nöôùc nhö: Trung Quoác, Nhaät Baûn, caùc nöôùc vuøng Nam vaø Ñoâng Nam chaâu Aù, trong ñoù coù Vieät Nam. Tre ôû Vieät Nam

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
31    102    2    20-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.