Đề tài: Cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm trong triết học Ấn Độ thời kỳ phong kiến

Mục tiêu chính của đề tài này là tìm hiểu cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm trong triết học Ấn Độ thời kỳ phong kiến. Mời các bạn tham khảo! | Carvaka đứng trên lập trường của duy cảm giác luận, họ cho rằng tri giác là sơ sở đầu tiên của mọi nhận thức. Một số tác phẩm ở thời đại ấy nói rằng phái Carvaka thừa nhận những suy lý và kết luận logic là những phương tiện để nhận thức thế giới khách quan và nhờ những phương tiện ấy mà có thể chế biến những tài liệu cảm tính. Trên cơ sở đó, họ bác bỏ những hình thức kết luận logic mà những người theo của nghĩ duy tâm dùng để chứng minh sự tồn tại của thần ánh sáng và sự vĩnh viễn của linh hồn như quan điểm giáo lý đạo Balamon thừa nhận. Quan điểm này, được biểu hiện trong những tác phẩm Nyaya Manjari của Djayanta và cả trong những bài bình luận của nhà triết học phật giáo Kamalasila về tác phẩm Những nguyên tắc của tồn tại của Santaraksita. Purandara (thế kỷ VIII), người theo học thuyết Carvaka, đã thừa nhận những sự có ích của những suy lý logic với tính cách là những phương tiện để nhận thức đúng đắn khi xác định thực chất của tất cả các sự vật kinh nghiệm mà ta có thể tri giác được; nhưng suy lý không thể dùng để chứng minh bất cứ nguyên lý nào về thế giới bên kia, thế giới siêu nghiệm, hay về đời sống sau khi chết hược về luật luân hồi, vì rằng tri giác cảm tính thông thường của chúng ta không thể biết được những cái ấy.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
20    18    1    28-01-2023
267    12    1    28-01-2023
5    13    1    28-01-2023
25    13    1    28-01-2023
301    16    1    28-01-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.