Bài giảng Hóa đại cương: Chương 2 - Học viện Nông nghiệp việt Nam

Bài giảng Hóa đại cương: Chương 2 giới thiệu đến người học cấu tạo chất. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: cấu tạo nguyên tử, các đặc trưng cơ bản của liên kết hóa học, các dạng liên kết hóa học, thuyết liên kết hóa trị, thuyết Orbital phân tử và cấu trúc phân tử. ! | Lớp học phần VNUA-Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam 9/26/2015 CHƢƠNG II CẤU TẠO CHẤT I- CẤU TẠO NGUYÊN TỬ 1- Một số mẫu nguyên tử cổ điển Mẫu Rutherford (Rơzơfo- Anh). 1911 Mô hình nguyên tử Bohr (Bo- Đan mạch). 1913 2- Những tiền đề của cơ học lƣợng tử Thuyết lƣợng tử Planck (Plăng- Đức).1900 Thuyết sóng- hạt của hạt vi mô Nguyên lí bất định Heisenberg (Haixenbec-Đức).1927 3- Khái niệm cơ bản về cơ học lƣợng tử Hàm sóng - Phƣơng trình sóng Ý nghĩa các số lƣợng tử (Số lƣợng tử chính n; Số lƣợng tử phụ l; Số lƣợng tử từ m; Số lƣợng tử Spin ms ) Khái niệm về Obitan nguyên tử 4- Quy luật phân bố các electron trong nguyên tử. a - Nguyên lý loại trừ Pauli b - Nguyên lý vững bền c - Quy tắc Hund d- Giới thiệu quy tắc bão hoà và bán bão hoà biên soạn: Nguyễn Kiên 5. Quan hệ giữa cấu trúc lớp vỏ điện tử của nguyên tử với vị trí của các nguyên tố đó trong bảng HTTH II – LIÊN KẾT HÓA HỌC VÀ CẤU TẠO PHÂN TỬ ĐẶC TRƢNG CƠ BẢN CỦA LIÊN KẾT HOÁ HỌC 2. CÁC DẠNG LIÊN KẾT HOÁ HỌC (Liên kết ion; Liên kết cộng hoá trị; Liên kết kim loại; Liên kết hyđrô ) 3. THUYẾT LIÊN KẾT HÓA TRỊ (VIẾT TẮT VB: Valence bond ) Những luận điểm cơ bản của thuyết VB Sự định hƣớng liên kết. Liên kết (xích ma) và liên kết (pi) 4. SỰ LAI HÓA CÁC ORBITAL LIÊN KẾT Điều kiện ra đời thuyết lai hóa - Khái niệm lai hóa Một số kiểu lai hóa - Lai hóa sp - Lai hóa sp2 - Lai hóa sp3. Dự đoán kiểu lai hóa và cấu trúc hình học của phân tử biên soạn: Nguyễn Kiên 1 9/26/2015 5. THUYẾT ORBITAL PHÂN TỬ (MO- MOLECULAR ORBITAL (Muliken, Hund – Đức). 1927 6. CẤU TẠO PHÂN TỬ . Đặc điểm phân tử 6. 2. Phân tử phân cực và phân tử không phân cực 6. 3. Mômen lưỡng cực 6. 4. Lực tương tác giữa các phân tử biên soạn: Nguyễn Kiên I- CẤU TẠO NGUYÊN TỬ - Khái niệm ngtử đã được các nhà triết học cổ Hylap đưa ra cách đây hơn hai ngàn năm ( mang tên Hylap “ o o ” nghĩa là không thể phân chia) - Năm 1807 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
30    16    1    29-01-2023
46    29    3    29-01-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.