Bài giảng Hóa sinh động vật: Chương 1

Bài giảng Hóa sinh động vật: Chương 1 nhằm trang bị cho sinh viên những hiểu biết về Hormone. Qua những nội dung trong bài giảng, người học sẽ nắm được các kiến thức tổng quan về khái niệm, đặc điểm của Hormone, sơ đồ điều tiết của tuyến nội tiết, bản chất hóa học và phân loại Hormone; cơ chế tác động của Hormone. . | CHƢƠNG I. HORMONE Egg Larva Pupa Adult NỘI DUNG • I. ĐẠI CƢƠNG VỀ HORMONE . KHÁI NIỆM . ĐẶC ĐIỂM CỦA HORMONE . SƠ ĐỒ ĐIỀU TIẾT CÁC TUYẾN NỘI TIẾT II. BẢN CHẤT HOÁ HỌC VÀ PHÂN LOẠI HORMONE III. CƠ CHẾ TÁC ĐỘNG CỦA HORMONE . Sự tiếp nhận hormone ở tế bào đích . Cơ chế tác động của hormone - AMP vòng và thuyết thông tin viên thứ hai - Cơ chế tác động của hormone steroid I. ĐẠI CƢƠNG VỀ HORMONE • . KHÁI NIỆM Là những chất có bản chất hóa học khác nhau, chủ yếu do các tuyến nội tiết tạo ra, đóng vai trò là những tín hiệu hoá học, được máu vận chuyển tới các cơ quan đích chuyên biệt để điều hoà các hoạt động TĐC và hoạt động sinh lý của động vật. CÁC TUYẾN NỘI TIẾT CHÍNH CỦA BÒ CÁC TUYẾN NỘI TIẾT CHÍNH CỦA .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.