Bài giảng Hóa sinh động vật: Chương 6

Chương 6: Trao đổi amino acid và protein trong bài giảng Hóa sinh động vật được biên soạn có kết cấu nội dung gồm 3 phần, trình bày tổng quan về đặc điểm trao đổi protein ở động vật, tiêu hóa và hấp thu, sự chuyển hoá amino acid, sinh tổng hợp amino acid và sinh tổng hợp protein. Qua nội dung bài giảng, người học sẽ nắm được các kiến thức tổng quan chương 6 của bộ môn Hóa sinh động vật. Mời các bạn tham khảo. | CHƢƠNG VI: TRAO ĐỔI AMINO ACID VÀ PROTEIN NỘI DUNG • I. ĐẶC ĐIỂM TRAO ĐỔI PROTEIN Ở ĐỘNG VẬT • II. TIÊU HÓA VÀ HẤP THU • III. SỰ CHUYỂN HOÁ AMINO ACID – . Phản ứng khử amine hoá – . Phản ứng khử carboxyl – . Phản ứng chuyển amine – . Sự bài tiết các chất cặn bã chứa nitơ • IV. SINH TỔNG HỢP AMINO ACID • V. SINH TỔNG HỢP PROTEIN I. Đặc điểm trao đổi protein ở động vật • Các acid amin đƣợc hấp thu theo một tƣơng quan số lƣợng nhất định – Tỷ lệ % các acid amin thiết yếu theo lysin đối với lợn con theo K. William Lys Met Cys Trp His Val 100 + 34 9 33 12 Tyr + Phe 78 Thr 45 Leu Ile 85 47 I. Đặc điểm trao đổi protein ở động vật • Cơ thể động vật không có khả năng dự trữ protein – Cân bằng nitơ dƣơng • Nitơ ăn vào > nitơ thải ra. – Cân bằng nito âm • Nitơ ăn vào < nitơ thải ra. – Cân bằng • Nitơ ăn vào = nitơ thải ra. Trạng thái cân bằng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.