Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và một số rối loạn đông máu ở bệnh nhi nhiễm khuẩn huyết tại Bệnh viện Phụ Sản-Nhi Đà Nẵng

Mục tiêu của nghiên cứu bài viết nhằm khảo sát một số rối loạn đông máu và xác định mối liên quan giữa rối loạn đông máu với một số triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng chính của nhiễm khuẩn huyết. | Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Tập 8, số 2 - tháng 04/2018 NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ MỘT SỐ RỐI LOẠN ĐÔNG MÁU Ở BỆNH NHI NHIỄM KHUẨN HUYẾT TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN-NHI ĐÀ NẴNG Võ Hữu Hội1, Bùi Bỉnh Bảo Sơn2 (1) Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng; (2) Trường Đại học Y Dược Huế Tóm tắt Mục tiêu: Xác định mối liên quan giữa rối loạn đông máu với một số triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng chính của nhiễm khuẩn huyết. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả tiến cứu trên 65 bệnh nhi nhiễm khuẩn huyết tại Khoa Nhi Hồi Sức, Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng từ tháng 4/2012-6/2013. Kết quả: Tỷ lệ xuất huyết nội tạng ở nhóm sốc nhiễm khuẩn cao hơn có ý nghĩa so với nhóm nhiễm khuẩn huyết (p 1,15 chiếm 35,4% trường hợp. Có 53,8% trường hợp D-dimer dương tính và DIC xảy ra ở 20% trường hợp. Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa biến đổi một số xét nghiệm đông máu với tình trạng xuất huyết và tỷ lệ tử vong của nhiễm khuẩn huyết. Kết luận: Trẻ bị nhiễm khuẩn huyết, đặc biệt sốc nhiễm khuẩn, có nguy cơ rối loạn đông máu cao và biến đổi một số xét nghiệm đông máu có liên quan với tình trạng xuất huyết và tỷ lệ tử vong của bệnh. Từ khóa: rối loạn đông máu, nhiễm khuẩn huyết, trẻ em. Abstract CLINICAL FEATURES AND COAGULATION ABNORMALITIES IN CHILDREN WITH SEPSIS AT DANANG HOSPITAL FOR WOMEN AND CHILDREN Vo Huu Hoi1, Bui Binh Bao Son2 (1) Danang Hospital for Women and Children; (2) Hue University of Medicine and Pharmacy Objective: To determine the relationship between coagulation abnormalities and main clinical features, and hematologic tests. Methods: A descriptive cross-sectional study was conducted in 65 children with sepsis at the PICU, Da Nang Hospital for Women and Children from April 2012 to June 2013. Results: The frequency of internal hemorrhage in septic shock children was significantly higher than in children with sepsis (p . Positive D-dimer and DIC were observed in and 20% of the patients, respectively. Hemostatic changes showed the significant

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    12    1    06-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.