Luận án Tiến sĩ Y học: Nghiên cứu sự biến đổi nồng độ adh huyết thanh và một số yếu tố nặng ở bệnh nhân chấn thương sọ não kín

Mục tiêu nghiên cứu của luận án nhằm khảo sát nồng độ ADH huyết thanh và một số yếu tố nặng ở bệnh nhân chấn thương dọ não kín và đánh giá mối liên quan giữa sự biến đổi nồng độ ADH huyết thanh và một số yếu tố nặng qua đó xác định giá trị dự báo tiên lượng cho bệnh nhân chấn thương sọ não kín. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y DƢỢC NGÔ DŨNG NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI NỒNG ĐỘ ADH HUYẾT THANH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ NẶNG Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO KÍN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC HUẾ - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y DƢỢC NGÔ DŨNG NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI NỒNG ĐỘ ADH HUYẾT THANH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ NẶNG Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO KÍN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Chuyên ngành: NỘI TIẾT Mã số: Ngƣời hƣớng dẫn khoa học . NGUYỄN THỊ NHẠN . HOÀNG KHÁNH HUẾ - 2018 Lời Cảm Ơn H – H G –H G H H –H – H – H G H H - G – – G – – H H ă – H H G –H – H ă ă Hu ng y th ng n m 2018 Ngô Dũng LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây l công trình nghiên cứu của riêng tôi. C c số liệu nghiên cứu trong luận n l trung thực v chưa từng công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu n o kh c. N u có gì sai sót tôi xin chịu ho n to n tr ch nhiệm. Tác giả luận án Ngô Dũng CÁC CHỮ VIẾT TẮT ADH : Antidiuretic hormone/Hormon chống lợi niệu ADH1 : Antidiuretic hormone 1/Hormon chống lợi niệu khi v o viện. ADH3 : Antidiuretic hormone 3/Hormon chống lợi niệu ng y thứ 3 sau chấn thư ng s n o. ACTH : Adrenocorticotropic Hormone/Hormon vỏ thượng thận ALSN : p lực s n o ALTT : p lực th m thấu ANP : Atrial natriuretic peptide/Peptid lợi niệu nhĩ AQP : Aquaporin/Kênh trao đổi nước AVP : Arginin vasopressin BNP : Brain natriuretic peptide/Peptid lợi niệu n o cAMP : Cyclic Adenosine Monophosphate CLMN : Cung lượng m u n o CSWS : Cerebral salt wasting syndrome/Hội chứng mất muối do n o. CT : Computerized Tomography/Chụp cắt lớp vi tính CTSN : Chấn thư ng s n o CVP : Central venous pressure/ p lực tĩnh m ch trung tâm. DI : Diabetes Insipidus/Đ i th o nh t. DMC : Dưới m ng cứng. ELISA : Enzyme Linked Immunosorbent Assay GCS : Glasgow Coma Scale/Thang điểm hôn mê Glasgow. GDP : Guanosyl Diphosphate GH : Growth Hormone/Hormon t ng trưởng. GTP : Guanosyl triphosphate ICU : .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    93    2    16-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.