Ebook Kỹ thuật sản xuất cây đậu rau an toàn theo VIET-GAP

Trong quyển sách tham khảo này trình bày qui trình sản xuất cây đậu theo hướng VIET-GAP, nhấn mạnh cây đậu đũa nhằm phục vụ cho chỉ đạo sản xuất và tập huấn kĩ thuật cho cán bộ, nhân viên. Mời các bạn tham khảo! | BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Dự án AFACI- GAP- Vietnam KỸ THUẬT SẢN XUẤT CÂY ĐẬU RAU AN TOÀN THEO VIET-GAP GS-TS Nguyễn Văn Tuất, ThS Bùi Thị Huy Hợp, ThS Nguyễn Xuân Điệp, ThS Nguyễn Hoàng Long, CN. Lê Thi Liên Hà Nội, 2015 1 MỤC LỤC Nội dung Lời nói đầu I. Đặt vấn đề II. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT RAU QUẢ VIỆT NAM . Tiêu chuẩn tóm tắt của VietGAP . Chỉ định tổ chức chứng nhận VietGAP, phòng kiểm nghiệm An toàn thực phẩm (ATTP) . Kết quả chứng nhận VietGAP và GAP khác . Kết quả sản xuất ngành Rau Quả . Điều tra hiện trạng sản xuất rau an toàn . Truyền thông về rau an toàn III. QUY TRÌNH SẢN XUẤT RAU AN TOÀN . . Các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến chất lượng rau an toàn Qui định chung về sản xuất rau an toàn . Tiêu chuẩn Rau an toàn . Qui định chung về sản xuất rau an toàn IV. SẢN XUẤT ĐẬU ĐŨA AN TOÀN 2 Trang . Giới thiệu chung . Cách sử dụng . Giá trị kinh tế . Quy trình sản xuất đậu đũa an toàn . Tiêu chuẩn chất lượng: . Yêu cầu ngoại cảnh . Thâm canh đậu đũa . Phòng trừ sâu bệnh. . Thành phần sâu bệnh hại chính trên đậu đũa . Biện pháp phòng trừ tổng hợp . Thu hoạch MỘT SỐ HÌNH ẢNH PHỤ LỤC Phụ lục 1. Mức giới hạn tối đa cho phép của một số kim loại nặng trong Phụ lục 2. Mức giới hạn tối đa cho phép của một số kim loại nặng trong nước tưới Phụ lục 3. Mức giới hạn tối đa cho phép của một số vi sinh vật và hoá chất gây hại trong sản phẩm rau , quả, chè Phụ lục 4. Bảng Kiểm tra đánh giá Tài liệu tham khảo chính 3 I. Lời nói đầu Sản xuất rau an toàn là phương pháp canh tác rau tổng hợp nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên. Tổ chức Hợp tác Nông nghiệp và Lương thực châu Á (Asian Food and Agriculture Cooperation Initiative-AFACI) thuộc Tổng cục phát triển nông thôn Hàn Quốc (RDA) thành lập năm 2009, nhằm thúc đẩy tăng trưởng nông nghiệp bền vững trong khu vực châu Á, góp phần phát

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.