Chuyên đề Lập kế hoạch kinh doanh

Tham khảo "Chuyên đề Lập kế hoạch kinh doanh" sẽ giúp các bạn Hiểu thế nào là kế hoạch kinh doanh, các bước lập kế hoạch kinh doanh, vai trò của kế hoạch kinh doanh. Tìm hiểu và khám phá bản thân về tính cách của chủ kinh doanh thành đạt và mức độ sẵn sàng kinh doanh. Xác định những đặc điểm cần hoàn thiện để trở thành người kinh doanh thành công. Mời các bạn tham khảo! | BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ CỤC PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP Chuyên đề LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH (Tài liệu dành cho đào tạo, bồi dƣỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa) Biên soạn: Thạc sĩ Hoàng Thị Thanh Hƣơng HÀ NỘI - 2012 MỤC LỤC CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH 2 . . . . . Mục tiêu 2 Lý thuyết 2 Khái niệm kế hoạch kinh doanh? . 2 Các bƣớc lập bản kế hoạch kinh doanh 3 Ý nghĩa của bản kế hoạch kinh doanh 4 . Thực hành 5 . Tính cách của các chủ doanh nghiệp thành đạt 5 . Bạn đã sẵn sàng kinh doanh chƣa? . 6 . Danh mục các vấn đề của ngƣời chủ sở hữu để khởi nghiệp . 8 CHƢƠNG 2: NHẬN DIỆN CƠ HỘI VÀ HÌNH THÀNH Ý TƢỞNG KINH DOANH . 10 . Mục tiêu . 10 . Lý thuyết 10 . Khái niệm cơ bản 10 . Nhận diện cơ hội kinh doanh .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
106    1    1    28-01-2023
3    27    1    28-01-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.