Đề tài: Vấn đề quản lý và sử dụng đất đai ở Tây Nguyên

Đề tài: Vấn đề quản lý và sử dụng đất đai ở Tây Nguyên trình bày hiện trạng sử dụng đất ở Tây Nguyên và vấn đề quản lý và sử dụng đất đai. Mời các bạn tham khảo! | Tên đề tài: Vấn đề quản lý và sử dụng đất đai ở Tây Nguyên Cấp đề tài: Đề tài cấp Nhà nước TN3/X12 (thuộc Chương trình Tây Nguyên 3) Năm thực hiện: 2012-2014 Chủ nhiệm đề tài: TS. Vũ Tuấn Anh Cơ quan chủ trì: Viện Kinh tế Việt Nam TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỀ TÀI: 1. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI Ở TÂY NGUYÊN Trong thời gian mấy chục năm qua, tài nguyên đất và nước ở Tây Nguyên đã được khai thác với quy mô lớn và sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của vùng này đã dựa chủ yếu vào sự khai thác tự nhiên đó. Cơ cấu sử dụng đất có những thay đổi rất lớn, thể hiện mô hình tăng trưởng dựa chủ yếu vào khai thác tài nguyên thiên nhiên. Theo tổng hợp kết quả thống kê đất đai đến ngày 1/1/2013 của các tỉnh Tây Nguyên, tổng diện tích tự nhiên vùng Tây Nguyên là ha, trong đó khoảng 94,91 % diện tích đã được khai thác đưa vào sử dụng cho các mục đích phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và quốc phòng, an ninh. Đất đang sử dụng vào mục đích nông nghiệp chiếm 88,29% diện tích tự nhiên ( nghìn ha), đất sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp chiếm 6,62% (gần 362 nghìn ha) và đất chưa sử dụng chiếm 5,09% diện tích tự nhiên (278 nghìn ha). Những xu hướng thay đổi chính trong cơ cấu sử dụng đất trong vòng gần 20 năm qua là: a) Đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp tăng lên cả về số lượng diện tích tuyệt đối lẫn tỷ trọng tương đối trong tổng diện tích tự nhiên của vùng Tây Nguyên và ở từng tỉnh trong vùng. Trong gần hai chục năm, diện tích đất nông nghiệp tăng gấp 1,6 lần (với diện tích tăng thêm 760 nghìn ha), đất phi nông nghiệp (đất ở và đất chuyên dùng) tăng 1,9 lần (với diện tích tăng thêm 167 nghìn ha). Tỷ trọng của đất nông nghiệp trong tổng diện tích tự nhiên tăng từ 21,8% lên 36,4%, đất phi nông nghiệp từ 0,3% lên 6,5%. b) Trong khi đó, diện tích đất lâm nghiệp thu hẹp chỉ bằng 87% so với trước (giảm bớt 411 nghìn ha) và. Tỷ trọng của đất lâm nghiệp giảm từ 57,5% xuống còn 51,9%. c) Mặc dù đã khai phá thêm 826 nghìn ha đất vốn trước đây chưa sử dụng để chuyển sang mục đích sản

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
30    207    1    06-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.