Comparison of two hydrological model simulations using Nam and Xinanjiang for Nong Son catchment

The study presents the hydrological simulations for t he Nong Son catchment, a drainage area of the Vu Gia-Thu Bon basin in the Central Vietnam, by using t he NAM and XINANJIANG models. | Vietnam Journal of Mechanics, VAST, Vol. 30, No. 1 (2008) , pp . 43 - 54 COMPARISON OF TWO HYDROLOGICAL MODEL SIMULATIONS USING NAM AND XINANJIANG FOR NONG SON CATCHMENT Vu Van Nghi1 State Key Laboratory of Hydrology , Water Resources and Hydraulic Engineering, Hohai University, no . 1 Xikang Road, Nanjing 210098, China Dang Thanh Lam , Do Due Dung Southern Institute for Water R esources Planning, 271/3 An Duong Vuong Street, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam Abstract. The study presents the hydrological simulat ions for t he Nong Son catchment , a drainage area of t he Vu Gia-Thu Bon basin in t he Central Vietnam, by using t he NAM and XINANJIA NG models. Simulation results for both models show good agreement between calc ul ated and observed discharges at t he stream gauge. The overa ll water bala nce error is less than ±103, Nash-Sutcliffe efficiency R 2 above , and Pearson correlation coefficient r above i11 both model calibration an

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.