Bài giảng Chọn mẫu và cỡ mẫu trong nghiên cứu y học - PGS.TS. Lưu Ngọc Hoạt

Bài giảng "Chọn mẫu và cỡ mẫu trong nghiên cứu y học" giúp học viên hân biệt được các phương pháp chọn mẫu cơ bản áp dụng trong nghiên cứu khoa học; nếu được ưu, nhược điểm của từng phương pháp chọn mẫu và chỉ định áp dụng trong từng nghiên cứu cụ thể; phân biệt được các loại công thức tính cỡ mẫu thường áp dụng và các thành phần cơ bản nêu trong công thức tính cỡ mẫu; và lựa chọn được công thức tính cỡ mẫu thích hợp cho một nghiên cứu cụ thể. | 12/15/14 Mục tiêu bài học Kết thúc khóa học, học viên có khả năng: CHỌN MẪU VÀ CỠ MẪU TRONG NGHIÊN CỨU Y HỌC . Lưu Ngọc Hoạt Viện ĐT YHDP và Y tế Công cộng Đại học Y Hà Nội Kh¸c nhau vÒ chän mÉu §Þnh l­îng (Bao nhiªu? B»ng nµo?) QuÇn thÓ 1.  Phân biệt được các phương pháp chọn mẫu cơ bản áp dụng trong nghiên cứu khoa học; 2.  Nếu được ưu, nhược điểm của từng phương pháp chọn mẫu và chỉ định áp dụng trong từng nghiên cứu cụ thể; 3.  Phân biệt được các loại công thức tính cỡ mẫu thường áp dụng và các thành phần cơ bản nêu trong công thức tính cỡ mẫu. 4.  Lựa chọn được công thức tính cỡ mẫu thích hợp cho một nghiên cứu cụ thể. kê suy luận QUẦN THỂ ĐÍCH Vai trò của chọn mẫu và cơ Thống mẫu trong NC §Þnh tÝnh C¸i g×? Nh­ thÕ nµo? T¹i sao? QuÇn thÓ! Lựa chọn Mẫu xác suất  Ngẫu nhiên đơn  Ngẫu nhiên hệ thống  Mẫu phân tầng  Mẫu chùm  Mẫu nhiều bậc Kết luận ngoại suy Quần thể nghiên cứu Chọn mẫu Mẫu không xác suất Lùa chän ngÉu nhiªn! MÉu! Ngo¹i suy ra quÇn thÓ th«ng qua c¸c tham sè mÉu! KÕt luËn vÒ quÇn thÓ th«ng qua ý kiÕn cña c¸c ®èi t­îng NC! Lùa chän cã chñ ®Ých! MÉu!  Mẫu  Mẫu  Mẫu  Mẫu kinh nghiệm thuận tiện chỉ tiêu có mục đích. Mẫu Suy luận thống kê(chỉ áp dụng cho mẫu xác suất với cỡ mẫu đủ lớn) Ước lượng •  Điểm •  Khoảng Kiểm định giả thuyết Gía trị p Biến số Thống kê mô tả Tham số quần thể (µ, σ, P.) Tham số mẫu ( , s, p.) Các test thống kê Mô tả các tham số mẫu (trình bày kết quả nghiên cứu) 1 12/15/14 MÉu trong nghiªn cøu ®Þnh tÝnh Kiểm tra chéo thông tin bằng các phương pháp thu thập số liệu khác nhau QuÇn thÓ! MÉu 1! QuÇn thÓ! MÉu 4! T¹i sao?! VÊn ®Ò! MÉu 2! MÉu 3! KiÓm tra chÐo ®Ó hiÓu s©u s¾c vÒ vÊn ®Ò vµ ý kiÕn cña c¸c ®èi t­îng! C¸c kh¸i niÖm liªn quan ®Õn quÇn thÓ vµ mÉu. " QuÇn thÓ ®Ých. " QuÇn thÓ nghiªn cøu. ! " MÉu nghiªn cøu. ! " §¬n vÞ mÉu. " §¬n vÞ nghiªn cøu.! " Khung mÉu. " Mét sè kh¸i niÖm kh¸c.! Phỏng! vấn! VÏ b¶n ®å! T¹i sao?! KiÓm tra tÝnh trung thùc .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
76    814    3    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.