Động thái quan hệ thương mại Việt Nam - Trung Quốc trong những năm đầu thế kỷ XXI

Bài viết "Động thái quan hệ thương mại Việt Nam - Trung Quốc trong những năm đầu thế kỷ XXI" sẽ cung cấp một bức tranh tương đối tổng thể về thương mại Việt - Trung cũng như chỉ ra những tác động của tình trạng thương mại hiện nay (nhập siêu và cơ cấu hàng hóa trao đổi) đến nền kinh tế Việt Nam. | Mã số: 332 Ngày nhận: 28/10/2016 Ngày gửi phản biện lần 1: 23/11/2016 Ngày gửi phản biện lần 2: Ngày hoàn thành biên tập: 7/1/2017 Ngày duyệt đăng: 7/1/2017 ĐỘNG THÁI QUAN HỆ THƢƠNG MẠI VIỆT NAM – TRUNG QUỐC TRONG NHỮNG NĂM ĐẦU THẾ KỶ XXI Phạm Bích Ngọc1 Vũ Hoàng Linh2 Ngô Hoàng Thu Thủy3 Tóm tắt: Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc đã có những thay đổi quan trọng kể từ khi có sự bình thường hóa quan hệ vào năm 1991. Hợp tác kinh tế giữa hai nước được tăng cường qua những trao đổi thương mại song phương và đa phương gắn với những sáng kiến kinh tế trong những khuôn khổ như WTO, ASEAN+3, GMS,. Cho đến những năm đầu thế kỷ XXI, thương mại Việt – Trung luôn chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch ngoại thương của Việt Nam và có vị trí rất quan trọng trong tổng thể mối quan hệ kinh tế giữaViệt Nam và Trung Quốc. Việc giảm rủi ro phát triển cho nền kinh tế cũng như giảm phụ thuộc vào Trung Quốc tất yếu không thể không đề cập đến lĩnh vực thương mại giữa hai nước. Sự đề cập ở đây gắn với việc hiểu được thương mại với Trung Quốc đi từ thực trạng tới những tác động đến nền kinh tế nhằm làm cơ sở cho những đề xuất về mặt giải pháp cho Việt Nam. Với cách tiếp cận này, bài viết sẽ cung cấp một bức tranh tương đối tổng thể về thương mại Việt-Trung cũng như chỉ ra những tác động của tình trạng thương mại hiện nay (nhập siêu và cơ cấu hàng hóa trao đổi) đến nền kinh tế Việt Nam. Từ khóa: quan hệ thương mại, Việt Nam, Trung Quốc, tác động, chính sách Abstract: 1 2 TS Viện Kinh tế Việt Nam TS Viện Kinh tế Việt Nam 3 ThS Khoa Tiếng Trung Quốc, Trường Đại học Ngoại thương, email: thuynht@ 1 Trade relation between Vietnam and China has made significant changes since the normalization of relation in 1991. Economic cooperation between the two countries is enhanced by bilateral and multilateral trades related to economic initiatives in frameworks such as WTO, ASEAN + 3, GMS, . Until the early years of the twenty-first century, Vietnam - China .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
20    9    1    10-12-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.