Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái của bọ xít mù xanh Cyrtorhinus lividipennis Reuter (Miridae: Hemiptera)

Bài viết nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái của bọ xít mù xanh Cyrtorhinus lividipennis Reuter (Miridae: Hemiptera). Bọ xít mù xanh được nuôi trong phòng thí nghiệm ở điều kiện nhiệt độ trung bình 28,21 oC ± 1,27, độ ẩm trung bình 84,97% ± 4,73. | JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE Natural Sci. 2016, Vol. 61, No. 4, pp. 93-99 This paper is available online at DOI: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC, SINH THÁI CỦA BỌ XÍT MÙ XANH Cyrtorhinus lividipennis REUTER (MIRIDAE: HEMIPTERA) Bùi Minh Hồng1, Trần Đình Chiến2 và Bùi Thị Trang2 Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 1 2 Tóm tắt: Bài báo nghiên cứu một số Ďặc Ďiểm sinh học, sinh thái của bọ xít mù xanh Cyrtorhinus lividipennis Reuter (Miridae: Hemiptera). Bọ xít mù xanh Ďƣợc nuôi trong phòng thí nghiệm ở Ďiều kiện nhiệt Ďộ trung bình 28,21 oC ± 1,27, Ďộ ẩm trung bình 84,97% ± 4,73. Kết quả cho thấy thời gian vòng Ďời bọ xít mù xanh là 22,61 ± 0,59 ngày. Cá thể cái Ďẻ trung bình 59,06 ± 3,16 quả/ngày/con cái. Tỉ lệ trứng nở Ďạt 87,18%. Tỉ lệ sống từ bọ xít non Ďến trƣởng thành là 68,54%. Tỉ lệ giới tính của loài bọ xít mù xanh ngoài tự nhiên Ďực/cái là 1,0:1,52, trong phòng thí nghiệm tỉ lệ Ďực/cái là 1,0:1,12. Sức tiêu thụ vật mồi của bọ xít non tuổi 4 bọ xít mù xanh trung bình là 2,27 ± 0,11 rầy nâu/ngày, lớn nhất so với các tuổi bọ xít non. Con cái trƣởng thành ăn 3,93 ± 0,17 rầy nâu/ngày lớn hơn so với con Ďực trƣởng thành ăn 3,50 ± 0,21 rầy nâu/ngày. Từ khóa: Đặc Ďiểm sinh học, bọ xít mù xanh, vòng Ďời, tỉ lệ giới tình, tỉ lệ sống, tỉ lệ trứng nở, sức ăn. 1. Mở đầu Cây lúa Oryza sativa là một trong những cây trồng cung cấp lƣơng thực cho hai phần ba dân số thế giới. Châu Á là nơi gắn liền với văn minh lúa nƣớc, sản xuất lúa gạo chiếm phần lớn trên thế giới về diện tích và sản lƣợng. Dân số Việt Nam có 87 triệu ngƣời, chiếm 70% là nông dân, sản xuất nông nghiệp trồng lúa là cây lƣơng thực chính. Quá trình công nghiệp hóa hiện Ďại hóa ngày càng diễn ra mạnh mẽ kéo theo Ďó là diện tích Ďất nông nghiệp bị thu hẹp. Dân số thế giới gia tăng nhanh, vì vậy nhu cầu lƣơng thực ngày càng tăng cao. Mặt khác sản lƣợng thất thu do dịch hại gây ra cũng vô cùng lớn,

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
39    54    1    04-12-2023
74    99    3    04-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.