An effective approach of approximation of fractional order system using real interpolation method

In practice, the popular way to overcome these difficulties is linearization of the fractional-order system. Here, a systematic approach is proposed for linearizing the transfer function of fractional order systems. This approach is based on the real interpolation method (RIM) to approximate fractional-order transfer function (FOTF) by rational-order transfer function. | An effective approach of approximation of fractional order system using real interpolation method

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    61    2    10-12-2023
5    41    1    10-12-2023
286    138    1    10-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.