Adaptive MIMO controller design for Chaos synchronization in coupled josephson junctions via fuzzy neural networks

In this paper, we have discussed the synchronization between coupled Josephson Junctions which experience di erent chaotic oscillations. Due to potential high-frequency applications, the shunted nonlinear resistive-capacitive-inductance junction (RCLSJ) model of Josephson junction was considered in this paper. | Adaptive MIMO controller design for Chaos synchronization in coupled josephson junctions via fuzzy neural networks

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    5    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.