Search optimization opportunities of modified self-organizing migrating algorithm in multi-extremal tasks environment

The paper studies are the search optimization task of multi-extremal objects, which are more complicated than mono-extremal. Paper postulates that to nd extreme suitable values on complex test function the heuristic algorithm is one way. | Search optimization opportunities of modified self-organizing migrating algorithm in multi-extremal tasks environment

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.