Parabolic equations with a singular absorption: Extinction versus blow up

We prove a local existence of weak solutions of semilinear parabolic equations with a strong singular absorption and a source. Moreover, we consider the qualitative behavior of solutions. | Parabolic equations with a singular absorption: Extinction versus blow up

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    8    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.