Effect of clearance and friction in revolute imperfect joints on dynamic behaviors of a slider crank mechanism with two sliders

This paper aims to investigate their e ects on the dynamic response of a slider-crank mechanism with two sliders and imperfect joints. Firstly, the mechanism is created in Solidworks and then it is simulated via nite element method in ANSYS. The dynamic simulation is conducted to evaluate the mentioned effect. | Effect of clearance and friction in revolute imperfect joints on dynamic behaviors of a slider crank mechanism with two sliders

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
23    418    1    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.