Improving lighting performance of high color temperature white led packages using (La,Ce,Tb)Po4:Ce:Tb phosphor

Enhancement of the color uniformity, the lumen output of the multi-chip white LED lamps (MCW-LEDs) at high color correlated temperature is a big challenge for researchers. | Improving lighting performance of high color temperature white led packages using (La,Ce,Tb)Po4:Ce:Tb phosphor

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
160    7    1    04-10-2022
15    7    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.